Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna rozumiana jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może złożyć wniosek

Mieszkańcy  zamieszkujący na terenie Gminy Czernica mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)  złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Wójta Gminy Czernica.

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej:

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art.19b ustawy w zakresie należącym do zadań gminy, w szczególności działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące:

1) budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) ochronę przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),

3)  porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?

Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Jaki może być wkład Gminy Czernica w realizację inicjatywy?

Urząd Gminy Czernica  nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny ,  rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług i rzeczy). 

Urząd może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia, rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

Finasowanie

W Budżecie Gminy Czernica  na 2017 rok są zarezerwowane środki w wysokości 50 tys. zł.

Wniosek

Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej, zgodnie z wzorem formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej , Uchwała Nr XXXIX/372/2014 z dnia 29.09.2014 roku.

Jakie są najważniejsze kryteria oceny wniosków?

Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:

  • celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
  • zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy Czernica
  • zaangażowanie środków budżetowych Gminy w całkowitych kosztach inicjatywy (suma świadczeń pracy społecznej, pieniężnych, rzeczowych), 

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?

Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia go w Urzędzie Gminy Czernica.

Kto ocenia wnioski?

Wniosek ocenia Zespół ds.wspierania inicjatyw lokalnych, w skład którego wchodzą: przedstawiciele Rady Gminy Czernica, Urzędu Gminy Czernica, Zakładu Gospodarki Komunalnej.   Zespół pełni funkcję doradczą i opiniującą.
Wójt Gminy Czernica  podejmuje ostateczną decyzję dot. przyjęcia wniosku do realizacji.

Na czym polega współpraca w ramach inicjatywy lokalnej?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji,  Wójt Gminy Czernica  podpisze umowę z Inicjatorem o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione pomiędzy Inicjatorem i Urzędem.

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Czernica nr XXXIX/372/2014
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Protokół z dnia 21.05.2015r.

Protokół z dnia 8.07.2015 r.

Protokół z dnia 14.10.2015 r.

Protokół z dnia 04.12.2015 r.

Protokół z dnia 15.01.2016 r.

Informacja z dnia 3.03.2016 r.

Protokół z dnia 29.04.2016 r.

Protokół z dnia 27.07.2016 r.

Informacja z dnia 6.02.2017 r.