Rekrutacja

 

 

 


 

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości - kryteria  rekrutacji  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica, a także  - terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

 

Czernica, dnia 30 marca 2017 r.

 

Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),

 

WÓJT GMINY CZERNICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

 

1.        Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czernica wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

50

-

2.

Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

20

-

3.

Dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący - pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko

lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

4.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego)

5

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego samego przedszkola lub szkoły, w której jest organizowany oddział przedszkolny, zawarte we wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

5.

Dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący złożyli/ złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za ostatni rok podatkowy, a w przypadku rolników zapłata

podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

10

Oświadczenie o rozliczaniu przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Czernica a w przypadku rodziców będących rolnikami oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

 

(link) Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

2.      Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnym  2017/2018:

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3 kwietnia

2017 r.

14 kwietnia

2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 157 i 158 ustawy Prawo oświatowe

18 kwietnia

2017 r.

4 maja

2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

5 maja

2017 r.

4.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 maja

2017 r.

15 maja

2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 maja

2017 r.

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

23 maja

2017 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

29 maja

2017 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

5 czerwca

2017 r.

4.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie.

 

12 czerwca

2017 r.

5.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej.

 

12 czerwca

2017 r.

Postępowanie uzupełniające

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 czerwca

2017 r.

16 czerwca

2017 r.

2.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego

19 czerwca

2017 r.

22 czerwca

2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

23 czerwca

2017 r.

4.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

29 czerwca

2017 r.

5.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

30 czerwca

2017 r.

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

7 lipca

2017 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

12 lipca

2017 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

19 lipca

2017 r.

4.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie.

 

26 lipca

2017 r.

 

(Link) Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 marca 2017 r.  w sprawie  terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

3.         Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Kandydat (dziecko) zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Gminy Czernica

100

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu kandydata (dziecka) na terenie Gminy Czernica

2.

Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

40

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

3.

Kandydat (dziecko), który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której składny jest wniosek

30

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata (dziecka)  do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

4.

Miejsce pracy zawodowej rodzica/opiekuna prawnego oraz usytuowanie szkoły ułatwiają organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego wraz z uzasadnieniem

5.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziecka), np. babcia, dziadek, wspierający rodziców/rodzica/opiekunów prawnych/opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata (dziecka) wspierających rodziców/ rodzica/ opiekunów prawnych / opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki

 

 (link) Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

4.      Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnego  2017/2018:

Postępowanie rekrutacyjne

 

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 kwietnia

2017 r.

4 maja

2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy Prawo oświatowe

5 maja

2017 r.

24 maja

2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25 maja

2017 r.

4.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 maja

2017 r.

30 maja

2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

31 maja

2017 r.

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

7 czerwca

2017 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

12 czerwca

2017 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

19 czerwca

2017 r.

4.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie.

 

26 czerwca

2017 r.

5.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 

26 czerwca

2017 r.

Postępowanie uzupełniające

(przeprowadzane, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w kl. I)

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27 czerwca

2017 r.

30 czerwca

2017 r.

2.

Ustalenie wyników postępowania uzupełniającego

3 lipca

2017 r.

5 lipca

2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

6 lipca

2017 r.

4.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7 lipca

2017 r.

10 lipca

2017 r.

5.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

11 lipca

2017 r.

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

7 lipca

2017 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

12 lipca

2017 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

19 lipca

2017 r.

4.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie.

 

26 lipca

2017 r.

 

(Link) Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 marca 2017 r.  w sprawie  terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych