Rekrutacja

 

Zarządzenie nr 0050.19.2016  Wójta Gminy Czernica z dnia 26.02.2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, publicznej szkoły i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum  POBIERZ ZARZĄDZENIE PDF

 


 

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości - kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czernica, a także - terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica.

Czernica, dnia 29 stycznia 2016 r.

 

 

Na podstawie §14 ust. 2 oraz załącznika nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

 

WÓJT GMINY CZERNICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

 

1.      Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czernica wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

20

 

2.

dziecko pięcioletnie lub czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

10

 

3.

dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/uczącego się samotnie wychowującego dziecko)

7

zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/prawnego opiekuna lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej

4.

rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

5

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego samego przedszkola lub szkoły, w której jest zorganizowany oddział przedszkolny, zawarte we wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

5.

dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Czernica, a w przypadku rolników płacą podatek rolny na rzecz Gminy Czernica

4

oświadczenie o rozliczaniu przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Czernica a w przypadku rodziców będących rolnikami oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

2.      Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnym  2016/2017:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od  1 marca 2016 r.
do 15 marca 2016 r.

 

od  30 maja 2016 r.

do 2 czerwca 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

od  16 marca 2016 r.
do 21 marca 2016 r.

 

od  3 czerwca 2016 r.

do 8 czerwca 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2016 r.

w terminie jednego dnia

od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej zgodnie

z art. 20zc ust.9 ustawy

z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od  14 kwietnia 2016 r.

do 21 kwietnia 2016 r.

w terminie nie krótszym

niż 2 dni od dnia podania

do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

w postępowaniu uzupełniającym

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 kwietnia 2016 r.

nie później niż w terminie

3 dni od ostatniego dnia

na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym

 

(Link) Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 25 stycznia 2016 r.  w sprawie  harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

3.         Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Kandydat (dziecko) zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Gminy Czernica

100

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu kandydata (dziecka) na terenie Gminy Czernica

2.

Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

40

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

3.

Kandydat (dziecko), który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której składny jest wniosek

30

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata (dziecka)  do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

4.

Miejsce pracy zawodowej rodzica/opiekuna prawnego oraz usytuowanie szkoły ułatwiają organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego wraz z uzasadnieniem

5.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziecka),np. babcia, dziadek, wspierający rodziców/rodzica/opiekunów prawnych/opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata (dziecka) wspierających rodziców/ rodzica/ opiekunów prawnych / opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki

 

(link) Uchwała Nr XVI/123/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

4.      Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnego  2016/2017:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od  4 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r.

 

od  13 czerwca 2016 r.

do 30 czerwca 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

od  5 maja 2016 r.

do 10 maja 2016 r.

 

od  1 lipca 2016 r.

do 6 lipca 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

31 maja 2016 r.

W terminie jednego dnia

od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej zgodnie

z art. 20zc ust.9 ustawy

z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od  1 czerwca 2016 r. do 8 czerwca 2016 r.

w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

w postępowaniu uzupełniającym

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 czerwca 2016 r.

nie później niż w terminie

3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postępowaniu uzupełniającym

 

(Link) Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 25 stycznia 2016 r.  w sprawie  harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 

5.      Kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydatów do klas pierwszych gimnazjów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Kandydat zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Gminy Czernica

20

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu kandydata na terenie Gminy Czernica

2.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

40

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły

3.

Średnia ocen kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Średnia ocen na  świadectwie pomnożona przez 10

Potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata

4.

Wynik sprawdzianu uzyskany przez kandydata w klasie VI szkoły podstawowej

1) wynik procentowy z części pierwszej

x 0,5 pkt

2) wynik procentowy z części drugiej

x 0,5 pkt

Potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o szczegółowych wynikach uzyskanych przez kandydata na sprawdzianie po szkole podstawowej

5.

Ocena zachowania kandydata, na świadectwie ukończenia szkoły  podstawowej

1) ocena wzorowa: 20

2) ocena bardzo dobra: 10

3) ocena dobra: 5

Potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata

 

(link) Uchwała Nr XVI/123/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Uwaga: Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów do klas pierwszych gimnazjów ustali Dolnośląski Kurator Oświaty.