Rozpoczęto konsultacje społeczne „Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”

Aktualności, Wtorek, 25 stycznia 2022
Rozpoczęto konsultacje społeczne „Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”

W dniu 18 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził projekt „Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”, jednak ostateczny kształt programu zostanie przyjęty po zakończeniu konsultacji społecznych. W ramach programu Dolny Śląsk otrzyma kwotę ponad 2,229 mld Euro (1,673 mld Euro EFRR/EFS oraz 0,556 mld Euro FST), co umożliwi intensywny rozwój województwa i dofinansowanie szeregu projektów społecznych i infrastrukturalnych w najbliższych latach.

Od dnia 24 stycznia 2022 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu nowego programu regionalnego pod nazwą „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” (FEDS 2021-2027). Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, biznesu, organizacji społecznych, a także wszyscy mieszkańców województwa.

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (w tym przypadku Samorząd Województwa) przedstawiają mieszkańcom swoje zamierzenia dotyczące ich w sposób bezpośredni lub pośredni. Konsultacje społeczne pozwalają nawiązać dialog z mieszkańcami. Tym samym pozwalają w wielu przypadkach uniknąć problemów i konfliktów społecznych i wzmacniają legitymizację decyzji.

Konsultacje społeczne jako proces składają się z następujących etapów:

 1. informowanie mieszkańców o planowanych  przedsięwzięciach;
 2. prezentacja projektów,  planów itp. wraz z ich konsekwencjami;
 3. uzyskanie opinii od mieszkańców/interesariuszy;
 4. analiza opinii uzyskanych podczas konsultacji;
 5. poinformowanie o podjętej decyzji.

Rozpoczęte konsultacje społeczne potrwają w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Będzie to proces, w którym wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział i zgłosić swoje propozycje, sugestie, czy uwagi. Można to zrobić na trzy sposoby: 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – to nowa nazwa programu regionalnego, z którego będziemy korzystać w najbliższych latach. Polska otrzyma około 76 miliardów euro, z tego 1,673 mld euro przypada na nasze województwo, plus dodatkowe 556 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 

Możliwe do realizacji projekty zostały opisane w konsultowanych dokumentach. Dofinansowane przedsięwzięcia i inwestycje muszą się wpisać w jeden z pięciu celów wspólnej polityki, czyli:

 • Bardziej inteligentna Europa
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
 • Lepiej połączona Europa
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym
 • Europa bliżej obywateli

Program regionalny  będzie finansowany  z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Obejmie on następujące osie priorytetowe:

 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
 2. Środowisko
 3. Transport
 4. Infrastruktura społeczna
 5. Rozwój terytorialny
 6. Rynek pracy i włączenie społeczne
 7. Edukacja
 8. Sprawiedliwa transformacja
 9. Pomoc techniczna EFRR
 10. Pomoc techniczna EFS+
 11. Pomoc techniczna FST

Cele i wyzwania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), z którego będziemy korzystać na Dolnym Śląsku,  związane są bezpośrednio z procesem transformacji gospodarczej, społecznej i  przestrzenno-środowiskowej, a docelowo z ograniczaniem emisji i osiągnięciem neutralności klimatycznej.  Środki te skierowane będą do Subregionu Wałbrzyskiego wraz z powiatem kamiennogórskim oraz do powiatu zgorzeleckiego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem programem, gdzie opisane są dziedziny, na które możliwe będzie uzyskanie środków unijne oraz przedstawiony jest zakres wsparcia.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Konsultowane dokumenty do pobrania poniżej:

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska_ 2021 2027 (FEDS 2021_2027)

zał. 1 Diagnoza FEDS

zał. 2. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji_ Wałbrzych 4.0

zał. 3.Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji_ powiat zgorzelecki

zał. 4. 4. warunki podstawowe

zał. 5. Aneks 1 Wkład Unii w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe i stawki ryczałtowe

zał. 6. Aneks 3 Wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym wraz z harmonogramem

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093