Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Aktualności, Piątek, 8 kwietnia 2022
Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Na podstawie § 14 ust. 9 Statutu Gminy Czernica, zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Kapituły, dnia 12 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czernica;
2) przyznania Nagrody Gminy Czernica;
3) zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
4) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację budowy chodnika w Gajkowie przy drodze wojewódzkiej nr 455;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czernica na rok szkolny 2021/2022;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich;
8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice – Pod Lasem.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
/-/ Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093