10 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Aktualności, Wtorek, 31 maja 2022
10 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” uznana została przez rządowych ekspertów za strategiczną inwestycję, która zostanie dofinansowana kwotą 10 000 000 zł ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 30 maja 2022 roku rozstrzygnięto II edycję Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Fundusz ten ma na celu dofinansowanie strategicznych projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Zgodnie z założeniami konkursu jednostki samorządu terytorialnego mogły zgłosić maksymalnie 3 najważniejsze projekty inwestycyjne istotne dla dalszego rozwoju gmin, których stopień przygotowania pozwala na szybkie przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy (max. 6 miesięcy od daty otrzymania promesy wstępnej) i ich pilne zrealizowanie.

 

 

Istotnym założeniem programu jest wspieranie rozwoju samorządów lokalnych w celu przeciwdziałaniu COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz kompleksowość planowanych do realizacji inwestycji. Ostatni przykład skutków agresji Rosji na Ukrainę pokazał w jak trudnych warunkach przyjmowano przez ponad 2 miesiące uchodźców starając się równolegle realizować ustawowe zadania i jak w takich sytuacjach wyglądała obsługa interesantów. Każdy samorząd terytorialny boryka się z innymi barierami w dalszym rozwoju dlatego w ramach Funduszu Polski Ład dopuszczono do realizacji bardzo szeroki zakres potencjalnych do finansowania typów inwestycji.

Po wnikliwej analizie założeń konkursu oraz stopnia przygotowania poszczególnych inwestycji planowanych do realizacji w najbliższych latach, Gmina Czernica do II edycji programu zgłosiła następujące zadania strategiczne dla dalszego jej rozwoju.

L.p

Tytuł projektu

Kwota całkowita

Wnioskowane dofinansowanie

Gotowość projektu

1.

„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej
w gminie Czernica”

(rozbudowa ul. Usługowej
w Dobrzykowicach oraz rozbudowa ul. Gajowej w Chrząstawie Małej)

4.890.429,74

4.645.908,25

Projekt budowlany, kosztorys, pozwolenie na budowę na Usługową; zlecona dokumentacja projektowa (Gajowa)

2.

„Budowa grawitacyjno – tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach P3, P5, P6 – etap V w Chrząstawie Małej, gmina Czernica”

11.616.637,58

8.972.199,76

Projekt budowlany, kosztorys, pozwolenie na budowę

3.

„Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica”

20.468.604,91

10.000.000,00

Projekt budowlany, kosztorys, pozwolenie na budowę

Oceny zgłoszonych projektów, zgodności z celami i założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wpływu inwestycji na dalszy rozwój samorządów, dokonali eksperci „komisji do spraw wsparcia Programu” przy Prezesie Rady Ministrów. W wyniku dokonanej oceny podjęto decyzję o dofinansowaniu 4.890 projektów w całej Polsce. Na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowano 320 inwestycji kluczowych dla rozwoju regionalnego.

W przypadku gminy Czernica, eksperci komisji uznali za strategiczny projekt dotyczący przebudowy i rozbudowy Urzędu Gminy Czernica, rekomendując to zadanie do dofinansowania Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu.

Prezes Rady Ministrów dostrzega obecne problemy demograficzne i migracyjne gminy Czernica, zauważając że jest ona najdynamiczniej zasiedlaną gminą w kraju z najwyższym saldem migracji na 1 000 mieszkańców, co powoduje bardzo duży napływ nowych mieszkańców na teren gminy poprzez intensywną rozbudowę zabudowy mieszkalnej. Przyrost liczby mieszkańców w ostatnich 10 latach jest bardzo wysoki i wyniósł ponad 55%, co przekłada się na 17 727 osób zameldowanych w gminie na dzień 31 maja 2022 r. Zgodnie z prognozami demograficznymi powiatu wrocławskiego oraz województwa dolnośląskiego przewiduje się, że największy przyrost ludności nastąpi na obszarach wiejskich (podmiejskich m. Wrocławia) gdzie największy wzrost odnotuje gm. Czernica (+41%). Najwyższa w kraju migracja przekłada się drastycznie na zwiększenie liczby spraw realizowanych w urzędzie (+ 110% do 2017 r.) a także powoduje zwiększenie zatrudnienia (+ 73% do 2015 r.).

W ocenie ekspertów Rady Ministrów, zadanie dotyczące rozbudowy Urzędu Gminy Czernica jest strategicznym i kluczowym zadaniem niezbędnym do zapewnienia dynamicznego rozwoju gminy i realizacji szeregu nowych obowiązków związanych z profesjonalną obsługą interesantów. Ograniczone możliwości finansowe gminy oraz skala innych pilnych zadań w zakresie infrastruktury społecznej, wodno – kanalizacyjnej i drogowej, uniemożliwiała do tej pory realizację tej inwestycji. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i uzależniona będzie również od wyniku postępowania przetargowego po dokonaniu przez Radę Gminy Czernica stosownych zmian dokumentów finansowych.

Zakres inwestycji przewiduje rozbudowę istniejącego budynku o nowy budynek, niezbędną przebudowę istniejącego budynku umożliwiającą komunikację między nowym i istniejącym budynkiem oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. Dodatkowo wykonane zostanie zagospodarowanie terenu inwestycji, obejmujące wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej,  elektroenergetycznej, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych. Zaplanowano: nowe miejsca parkingowe (min. 75), w tym dla osób z niepełnosprawnościami, oświetlenie zewnętrzne, elementy małej architektury wraz z nasadzeniami zieleni. Dodatkowo planowane jest wykonanie miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Nowo budowany budynek będzie obiektem trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej ok. 1 544 m2 z płaskim dachem. W budynku przewidziano m.in. pomieszczenia biurowe, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Obsługi Klienta, sale konferencyjne, windę osobową.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093