SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Środa, 25 marca 2020
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Czernica dnia 31 marca 2020 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.) oraz z uwzględnieniem Polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. NK-N.40.29.2020.SP1 w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, Sesja Rady Gminy Czernica odbywać się będzie bez udziału bezpośredniego mieszkańców i publiczności.

Jednocześnie mając na uwadze ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, a także
z uwagi na brzmienie art. 68 Konstytucji w zakresie zobowiązania władzy publicznej do zwalczania chorób epidemicznych oraz faktu, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19, apeluję do osób zainteresowanych programem sesji o oglądanie i słuchanie obrad Rady Gminy Czernica za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie www.czernica.pl.
Sesja Rady Gminy Czernica, a tym samym transmisja obrad rozpocznie się 31 marca 2020 r. o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe i Nadolice Wielkie, gmina Czernica;
2)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica;
3)    zmieniająca uchwałę nr XIII/139/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych;
4)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
5)    zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
6)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2020r.;
7)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica”;
8)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice – ul. Morelowa;
9)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajków – ul. Ustronie;
10)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajków – ul. Dobrej Zabawy;
11)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Jesionowa;
12)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Borówkowa;
13)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyków – ul. Akacjowa.
7.    Oświadczenia radnych.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad Rady.

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ  ZIP


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093