Sesja Rady Gminy Czernica

Aktualności, Środa, 29 stycznia 2020
Sesja Rady Gminy Czernica

5 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nadolice Małe, gmina Czernica;
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, gmina Czernica;
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej, gmina Czernica;
4) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2020, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze;
5) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Wrocław przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Wrocław;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego.”;
7) udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław – Jelcz-Laskowice;
8) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych;
9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2020”;
10) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
11) zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
12) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
13) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych.
7. Oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Rady.

Przewiodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093