kanalizacja_wojnowice

 

15.09.2015 r.

Umowa na budowę kanalizację Wojnowic podpisana

W dniu 15 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Czernica podpisana została umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wojnowicach. Zakres prac przewiduje budowę ok. 7,7 km rurociągów i 4 przepompowni ścieków.

Harmonogram rzeczowo – finansowy przewiduje przerobienie do końca br. 332,1 tys. zł (brutto), a do 30 października 2016r. pozostałej kwoty ok. 2 mln 318 tys. zł (brutto). Dotychczas poniesione nakłady na tę inwestycję ze środków publicznych wynoszą ok. 118 tys. zł, z czego w tym roku 5460 zł.

Umowę będzie realizowała firma usługowa Monika Nowak z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej. Na realizację tego zadania gmina ubiega się o pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

DO MIESZKAŃCÓW WOJNOWIC

 W związku z prowadzoną budową kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach  istnieje możliwość ( w ramach przewidzianych w przepisach) zmiany posadowienia studzienek lub odcinka rurociągu. Ocena możliwości będzie rozpatrywana indywidualnie dla każdej posesji.

W celu uzyskania informacji o możliwości takiej zmiany należy skontaktować się z Urzędem. Kontakt: 71/381 39 48 lub j.sisler@czernica.pl

Po uzyskaniu potwierdzenia o możliwości zmiany położenia studzienki lub odcinka rurociągu należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z załącznikiem. (druk wniosku -tutaj).
 

Projekt kanalizacji Wojnowice

projekt ze względu na duży rozmiar został spakowany  w archiwum, należy pobrać paczki na dysk twardy a następnie je rozpakować

PACZKA1     PACZKA2


9.06.2016 r.

Dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice i na budowę rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej

 

W dniu 19.05.2016 roku Wójt Gminy Czernica Pan Włodzimierz Chlebosz podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji tłocznej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej.” Całkowita wartość projektu wynosi 3 226 044,15 zł netto (3 968 034,31 zł brutto). Dofinansowanie zostało przydzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dofinansowania bezzwrotnego w kwocie 797 600,00 zł oraz dofinansowania w formie pożyczki w kwocie 1 595 200,00 zł.

Przedmiotowe zadanie składa się z dwóch etapów:

1)      budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice;

W ramach tego zadania wykonanych będzie:

·         5059,5 mb rurociągu grawitacyjnego o średnicy 200 mm,

·         1545 mb rurociągu grawitacyjnego o średnicy 160mm,

·          623 mb rurociągu tłocznego o średnicy 75 mm,

·         497 mb rurociągu tłocznego o średnicy 90mm

·         4 przepompownie ścieków.

W dniu 15.10.2015 roku została zawarta umowa na prace budowlane dotyczące tego zadania z Firmą Usługową Monika Nowak. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji z terminem realizacji do IV kwartału 2016 roku. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wojnowice umożliwi włączenie do niej 139 istniejących budynków, 5 budynków obecnie powstających oraz w dłuższej perspektywie kolejnych 60 działek jeszcze niezabudowanych. Spowoduje to powiększenie liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej o 436 RLM. 

2)      budowy rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej.

W ramach tego zadania wykonane zostało:

·         7 108 mb rurociągu tłocznego o średnicy 225mm,

·         612,5 mb rurociągu tłocznego o średnicy 160mm

·         1 przepompowni ścieków.

Obecnie to zadanie jest zakończone i sfinansowane.   Budowa tranzytu Czernica – Wojnowice – Chrząstawa Mała jest ostatnim etapem budowy szkieletowej sieci tranzytowej, porządkującym gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy w oparciu o pozwolenie na budowę nr 1532/2003. Umożliwi przesyłanie ścieków  rurociągami tłocznymi poprzez miejscowości Czernica, Wojnowice, Chrząstawa Mała, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Krzyków, Dobrzykowice i Kamieniec Wrocławski, Ratowice, Łany do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków z wykorzystaniem węzła przerzutowego w Kamieńcu Wrocławskim.

 


Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”


 1.09.2016 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice

W związku z realizacją inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice w okresie od 30.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej. W okresie tym zakończono roboty na odcinkach sieci w ul. Orlej, Jelczańskiej, Kwiatowej, Ogrodowej, Polnej i Topolowej, natomiast nadal trwają prace na ul. Głównej, Poprzecznej, Czereśniowej, Zielonej, Miętowej, Brzozowej, Przylesie. Obecnie docelowo zostało wykonane ok. 6 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, zamontowano 4 obudowy tłoczni (studnie) oraz wykonano 152 szt. przyłączy.

Po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych Wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni dróg oraz rozpoczną się procedury odbiorowe. Przewidywany termin zakończenia prac październik 2016 roku.


 Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”

 


W dniu 5.06.2017 roku została zakończona kolejna istotna inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czernica. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zewnętrznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu możliwa była realizacja ważnego zadania pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji tłocznej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej.”

 

Przed realizacją tego projektu na terenie Gminy Czernica skanalizowanych było 10 miejscowości, z których ścieki komunalne były przekazywane do dwóch różnych oczyszczalni. Ścieki z terenu Kamieńca  Wrocławskiego, Łan, Dobrzykowic, Gajkowa, Jeszkowic, Krzykowa, Nadolic Małych i Nadolic Wielkich.  kierowane były siecią kanalizacyjną do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” poprzez węzeł przerzutowy ścieków wybudowany w miejscu zlikwidowanej w 2014 r. oczyszczalni w Kamieńcu Wrocławskim (węzeł przerzutowy oraz fragment sieci kanalizacyjnej został dofinansowany ze środków POIŚ 2007 – 2013), natomiast ścieki komunalne ze wschodnich terenów Gminy (Czernicy i Ratowic) przekazywane były do Oczyszczalni Ścieków w Jelczu-Laskowicach.

W związku z przeprowadzonymi analizami opłacalności takiego rozwiązania, planami rozwoju gminy i wysokim stopniem migracji związanym z budową nowych osiedli mieszkaniowych oraz brakiem możliwości przyjęcia dodatkowych ścieków przez obecnie funkcjonujący system a także w związku z negatywnymi skutkami oddziaływania na środowisko naturalne obecnego odcinka kanalizacji do oczyszczalni w Jelczu-Laskowicach podjęto decyzję o realizacji tego projektu. W celu optymalizacji zarządzania projektem, o wartości niespełna 4 mln złotych, został on podzielony na dwa odrębne zadania inwestycyjne, niezbędne do realizacji na lata 2015 – 2017.

 Tym samym w ramach tego projektu wydzielone zostały następujące zadania:

A.      „Budowa rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej”

 

W ramach tego zadania zrealizowanego w roku 2015 wykonano ponad 7 kilometrowy odcinek rurociągu ciśnieniowego o średnicy 225 mm na odcinku Czernica – Wojnowice – Chrząstawa Mała wraz z budową przepompowni ścieków. Dzięki tej inwestycji dokonano finalnego zakończenia budowy szkieletowej sieci tranzytowej porządkując gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy w oparciu o pozwolenie na budowę nr 1532 z roku 2003. W wyniku zadania dokonano ostatecznej zmiany kierunku tranzytu ścieków z miejscowości Czernica i Ratowice, przekazując wszystkie ścieki komunalne generowane na terenie gminy do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”, która jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu o przepustowości 140.000 m3/d.

 

B.       „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice”

 

W związku z realizacją polityki środowiskowej Gminy, w tym zadaniu skupiono się na dalszej rozbudowie sieci w kolejnej miejscowości, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice, i zakres ten został ujęty w projekcie jako odrębne zadanie.

W czerwcu 2017 roku dokonano odbioru końcowego tej części projektu, w wyniku której wybudowano na terenie Wojnowic ponad 6,5 kilometra kanalizacji grawitacyjnej (średnicy 200 mm i 160 mm) oraz ponad 1,1 kilometra kanalizacji tłocznej (średnicy 75 mm i 90 mm) wraz z budową 4 przepompowni ścieków.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wojnowice umożliwi włączenie do niej ponad 140 posesji oraz w dłuższej perspektywie kolejnych 60 działek jeszcze niezabudowanych. Spowoduje to powiększenie liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej o 436 RLM. Ponadto inwestycja przyczyni się do stworzenia możliwości rozwoju miejscowości Czernica, Ratowice i Wojnowice zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i zwiększającą się liczbą mieszkańców tych obszarów.

 

Przedmiotowy projekt wpisywał się w katalog zadań priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i w roku 2015 otrzymał dofinansowanie.  Całkowita wartość projektu wyniosła 3 226 044,15 zł netto (3 968 034,31 zł brutto). Pozyskane dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 2 392 800 zł.

Zrealizowanie inwestycji pozwoli na osiągnięcie długoterminowych celów środowiskowych gminy Czernica jak również województwa dolnośląskiego.

 

 

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

www.wfosigw.wroclaw.pl

 

 


W dniu 9.06.2017 r. zakończyła się prowadzona od października 2015 r. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach. W ramach tej inwestycji wybudowano na terenie Wojnowic ponad 6,5 kilometra kanalizacji grawitacyjnej oraz ponad 1,1 kilometra kanalizacji tłocznej wraz z budową 4 przepompowni ścieków.
 

Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi przyłączenie do kanalizacji sanitarnej ponad 140 posesji oraz w dłuższej perspektywie kolejnych 60 działek jeszcze niezabudowanych.
 

 

Tok postępowania przy wykonywaniu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wojnowice:

1. Tryb z zaprojektowanym w projekcie gminnym przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku.

2. Tryb z zaprojektowaną w projekcie gminnym studnią przyłączeniową na posesji lub kanałem do granicy działki – sięgaczem.

3. Tryb dla osób, które w projekcie gminnym nie mają zaprojektowanego przyłącza.

 W razie pytań w związku z przedmiotową inwestycją prosimy o kontakt z tut. urzędem gminy. (pok. Nr 12, tel. 607 686 441)

 

PROJEKT KANALIZACJI WOJNOWICE

projekt ze względu na duży rozmiar został spakowany  w archiwum, należy pobrać paczki na dysk twardy a następnie je rozpakować

PACZKA1     PACZKA2