Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica

 

 

Tytuł projektu:
"Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica "

 

Numer Umowy:
RPDS.07.01.02-02-0002/16-00

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 7  Infrastruktura edukacyjna
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT WROF

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 11 281 133,62 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 5 568 195,57 zł
Wartość dofinansowania w ramach RPO WD : 2 013 459,52 zł (36,16 % dofinansowania)
Dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach rezerwy ogólnej do wydatków niekwalifikowanych: 2 000 000,00 zł
 

Beneficjent:
Gmina Czernica
 

Partner:
nie dotyczy
 

Okres realizacji projektu:
30.12.2014  - 26.03.2018
 

Miejsce realizacji projektu:
Gmina Czernica, Dobrzykowice, ul. Sukcesu
 

Informacje o projekcie:
W dniu 14 marca 2016 roku złożony został w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, projekt o dofinansowanie pn.: „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w gminie Czernica”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 wrzesień 2016 roku otrzymał on wnioskowane dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest poprawa warunków nauczania na terenie gminy Czernica.
 

Cel projektu:
Planowane w projekcie działania są zbieżne z celami zawartymi w dokumentach strategicznych, programach i działaniach na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Efekty projektu wpłyną na realizację celów zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Cel główny Osi priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” i Poddziałania nr 7.1.2. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF”, którym jest „zwiększona dostępność do edukacji przedszkolnej”. Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego 14 – 20 wskazuje ponadto, że celem funduszy europejskich jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans edukacji dzieci z terenów miejskich i wiejskich poprzez inwestycje w infrastrukturę przedszkolną dzieci z terenów wiejskich Dolnego Śląska. Cel podstawowy przedmiotowego projektu jest zgodny z ww. założeniami i zakłada zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Czernica należącej do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) poprzez budowę nowego przedszkola na 120 miejsc (w tym 95 dodatkowych). Celem głównym projektu jest również wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich. Realizacja inwestycji zmniejszy dysproporcję w dostępie do usług przedszkolnych między Gminą Czernice a obszarem WrOF, w tym Wrocławiem.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko oraz na politykę horyzontalną równości szans i politykę zrównoważonego rozwoju.


Pozostałymi celami projektu są:
a)    poprawa warunków życia mieszk. gminy
b)    poprawa poziomu edukacji na terenie gminy
c)    umożliwienie rodzicom godzenia życia zawodowego z prywatnym, co większy ich aktywność zawodową
d)    zwiększenie ilości osób zameldowanych w Gminie Czernica, co przełoży się na wzrost wpływów do budżetu gminy
e)    rozwiązanie problemów komunikacyjnych, poprawa ochrony środowiska
f)    wykorzystanie przedszkola dla celów integracji społ. lokalnej
g)    zmniejszenie bezrobocia w gminie.
 

Zakres rzeczowy projektu.
Projekt obejmuje budowę przedszkola, jego wyposażenie i zagospodarowanie terenu. Obiekt zlokalizowany będzie w miejscowości Dobrzykowice, przy ul. Kolejowej, w Gminie Czernica.

Jego pow. zabudowy to 1 635,55 m2, pow. użytkowa to 1 255,65 m2.

W wyniku realizacji inwestycji utworzonych zostanie 120 miejsc przedszkolnych (w tym 95 dodatkowych).  Powstanie łącznie 5 oddziałów, w tym 2 nowe dla dzieci w wieku 3 - 4 lata (50 miejsc), 1 nowy integracyjny (20 miejsc), 1 nowy dla dzieci w wieku 5-6 lat (25 miejsc) oraz 1 również dla dzieci w wieku 5-6 lat (25 miejsc), do którego zostanie przeniesiony oddział przedszkolny zlokalizowany aktualnie w SP w Dobrzykowicach.

W ramach budynku przedszkola powstaną m. in.:
•    sale zabaw,
•    łazienki i toalety w tym dla osób osów niepełnosprawnych,
•    szatnia,
•    gabinety psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki,
•    pokój nauczycielski,
•    sala językowa,
•    pokoje biurowe,
•    aneks kuchenny, magazyn, pom. socjalne, porządkowe i techn.


Ponadto w budynku zlokalizowana zostanie kotłownia oraz blok kuchenny do obsługi przedszkola i szkoły - budowanej w kolejnym etapie inwestycji.

Efekty realizacji projektu:
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:
•    powstanie nowy 1 obiekt infrastruktury przedszkolnej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
•    120 dzieci w wieku przedszkolnym będzie korzystać z nowej infrastruktury przedszkolnej wspartej w wyniku projektu;
•    wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o 13,5 etatu

Postęp realizacji projektu:

Dnia 16 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z generalnym wykonawcą budowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w gminie Czernica. Wykonawca zostało konsorcjum firm: BALZOLA POLSKA sp. z o.o. Warszawa i CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A Bilbao Hiszpania.


W dniu 25 lutego 2017 roku nastąpiło uroczyste „wkopanie pierwszej łopaty” a już w dniu 23 marca 2017 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego. Kilka dni później, tj. 27 marca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie przedszkolne za kwotę ok. 270 tysięcy złotych.


W dniu 15 grudnia 2017 roku gmina Czernica otrzymała ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu przedszkolnego. Od tego momentu nastąpił montaż zakupionego wyposażenia oraz rekrutacja pracowników.
 

Przedszkole zostało uruchomione w dniu 29 stycznia 2018 roku.Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495
 


Poniżej przedstawiamy wydarzenia związane z budową przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica:

1. Pozyskanie dofinansowania na budowę przedszkola w ramach "Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach". (kliknij TUTAJ)

2. Pozyskanie kolejnego dofinansowania na budowę szkoły w ramach "Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach". (kliknij TUTAJ)

3. Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkoła” (kliknij TUTAJ)

4. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkoły.  (kliknij TUTAJ)

5. Podpisanie umowy na budowę szkoły. (kliknij TUTAJ)

6. Przekazanie placu budowy. (kliknij TUTAJ)

7. Rozpoczęcie budowy. (kliknij TUTAJ)

8. Wkopanie pierwszej łopaty. (kliknij TUTAJ)

9. Wmurowanie kamienia węgielnego. (kliknij TUTAJ)

10. Postęp prac na budowie. (kliknij TUTAJ)

11. Przedszkole przed startem. (kliknij TUTAJ)

12. Dzień otwarty w przedszkolu. (kliknij TUTAJ)

13. Film promocyjny. (kliknij TUTAJ)

14. Kolejny sukces w pozyskiwaniu środków unijnych na koncie Gminy Czernica. (kliknij TUTAJ)

15. Podpisana umowa na dofinansowanie infrastruktury sportowej w Dobrzykowicach. (kliknij TUTAJ)