Obowiązki właścicieli psów i innych zwierząt domowych

 Na podstawie uchwały nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernica, uchwały nr XXIV/237/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernica oraz ustawy z dnia 13września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454).

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1)    zapewnienie właściwych warunków utrzymania zwierząt zgodnych z ich gatunkiem, zapewnienie opieki, wyżywienia i opieki weterynaryjnej;

2)    zapewnienie stałego i skutecznego dozoru;

3)    utrzymywanie zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia sanitarnego, zagrożenia bezpieczeństwa, powodowania szkód i uciążliwości dla otoczenia oraz zanieczyszczania miejsc wspólnego użytku;

4)    zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, 
w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz oraz wykluczający samowolny dostęp osób trzecich;

5)    niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i tereny zielone, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników,

6)    posiadanie aktualnego dowodu przeprowadzonych obowiązkowych szczepień zwierząt wynikających z przepisów odrębnych;

7)    zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowy
 i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia;

8)    dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na terenie nieruchomości właściciela pod warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający zwierzęciu wydostanie się na zewnątrz;

9)     właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie zobowiązany jest umieścić 
w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem "Uwaga pies" lub podobnej treści.

W związku z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454), kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny. Oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia jest Policja.