eUSŁUGI

Gmina Czernica zakończyła prace wdrożeniowe nad realizacją projektu dotyczącego uruchomienia nowych usług publicznych, które mogą być zgłaszane przez mieszkańców gminy elektronicznie z wykorzystaniem sieci Internet. Tym samym dobiegła końca realizacja ważnego projektu partnerskiego pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Wskazane zadanie zostało wsparte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 12 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 10 mln zł, z czego ok. 640 000 zł zwrócone zostanie gminie Czernica (co stanowi 85% poniesionych wydatków).


Głównym celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy urzędów, a przede wszystkim usprawnienia  komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. Tym samym efekty projektu wpłyną bezpośrednio na cel główny osi priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, którym jest „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych”. W dłuższym horyzoncie realizacja projektu pozwoli na zwiększenie  uczestnictwa obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie. Podjęte działania przyczynią się do realizacji zapisów Europejskiej Agendy Cyfrowej, prowadzących do powstania społeczeństwa informacyjnego.

Efektem udanej współpracy dziewięciu samorządów przy realizacji projektu jest wdrożenie wielu nowych jakościowo, elektronicznych usług publicznych w Gminie Czernica. W ramach przedsięwzięcia:

1.    Wdrożono nowe e-usługi publiczne na platformie EPUAP.

Usługi te związane są z:
a)    zobowiązaniem podatnika ws. podatku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
b)    zobowiązaniem ws. podatku z tytułu podatku rolnego/leśnego od osób fizycznych i prawnych;
c)    zezwoleniem na korzystanie z dróg w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego/awaryjne zajęcia pasa drogowego/umieszczenie urządzenia w pasie drogowym);
d)    wydaniem wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy gminy będą mieli:
•    możliwość pobrania ze strony internetowej Urzędu stosowanych wniosków w w/w sprawach;
•    możliwość elektronicznego wypełnienia wniosków;
•    możliwość przesłania drogą elektroniczną wypełnionych wniosków;
•    możliwość monitorowania statusu założonej sprawy;
•    możliwość dokonania płatności elektronicznej;
• dodatkowo poprzez uwzględnienie indywidualnych informacji dla podatnika dotyczących wysokości wpłaty, danych dodatkowych oraz terminów płatności możliwa będzie wysyłka indywidualnych powiadomień dla podatnika o zbliżającym się terminie płatności lub powstałych zaległościach;
•    możliwość uzyskania decyzji w sprawie.

2.    Uruchomiono portal interesanta pn. „Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (eBOI)”, który jest dostępny pod adresem https://czernica.eboi.pl/ .

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to usługa, która umożliwia mieszkańcom załatwianie w/w spraw urzędowych poprzez Internet. W systemie EBOI interesanci, uwierzytelnieni profilem zaufanym, będą mogli sprawdzić swoje należności z tytułu podatków i opłat oraz dokonać płatności w formie bezgotówkowej. Korzystanie z tej e-usługi pozwala aby mieszkańcy mogli na bieżąco monitorować status swojej sprawy.

3.    Opracowano i wdrożono darmową aplikację mobilną Urzędu Gminy Czernica, którą można pobrać i zainstalować z Google Play (dla użytkowników Android).


Aplikację na smartfony i tablety  można znaleźć i zainstalować poprzez Google Play (dla użytkowników Andrioda) wpisując hasło Gmina Czernica. Aplikacja funkcjonuje na dwóch płaszczyznach (urzędowej i informacyjnej). Funkcjonalność urzędowa pozwala na integrację z wdrożonymi e-usługami publicznymi. Natomiast funkcjonalność informacyjna zastępuje dotychczasowe powiadomienia sms. Nowy moduł powiadomień, pozwala na błyskawiczne informowanie o ciekawych wydarzeniach i informacjach, które mają miejsce na terenie Gminy Czernica a także o wydawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniach meteorologicznych. Uzupełnieniem aplikacji jest moduł dający możliwość poinformowania Urzędu Gminy Czernica np. o uszkodzeniu drogi, chodnika.
Należy pamiętać, żeby urządzenie na którym zostanie zainstalowana aplikacja mobilna miało zapewniony stały dostęp do sieci Internet (komórkowe łącze mobilne, Wi-Fi). Ponadto aktualnie trwa procedowanie umieszczenia aplikacji mobilnej w serwisie AppStore dla użytkowników urządzeń Apple.


4.    Zmodernizowano elektroniczny systemu obiegu dokumentów w urzędzie.
Dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów następuje usprawnienie pracy i komunikacji poprzez automatyzację procesu przepływu dokumentów wewnątrz urzędu. Pozwoli to na:


a)    oszczędność czasu – elektroniczna archiwizacja oznacza łatwiejsze wyszukiwanie potrzebnych dokumentów, przesyłanie dokumentów do określonych użytkowników usprawnia proces komunikacji i realizacji prac związanych z danym dokumentem,
b)    poprawę bezpieczeństwa – możliwość wykonania kopii zapasowej wszystkich dokumentów i łatwego odzyskania ich w razie awarii czy zdarzenia losowego, zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów ludzkich i dostępu osób niepowołanych do danych wrażliwych, kontrola dostępu do systemu,
c)    zmniejszenie kosztów – obniżenie wydatków na obsługę administracyjną, poprawienie wydajności pracy.


5.    Utworzono punkt potwierdzania profili zaufanych EPUAP.

Chcąc zachęcić  mieszkańców gminy Czernica do korzystania z usług elektronicznych uznano za niezbędne maksymalne przybliżenie i zapewnienie wsparcia w autoryzacji profilu zaufanego, W tym celu utworzono punktu potwierdzający profil zaufany EPUAP, dając szansę na pełne korzystanie z wszystkich możliwości systemu . Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Dzięki utworzeniu punktu potwierdzania profili zaufanych EPUAP w budynku Urzędu Gminy (wcześniej takie punkty znajdowały się we Wrocławiu np. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędach Skarbowych czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) będzie można:
•    założyć konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej  (czym jest EPUAP dowiesz się tutaj) ,
•    złożyć wniosek o profil zaufany,
•    uwierzytelnić dane osobowe podane we wniosku (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku).

Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Można się nim już posługiwać w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.Zdaniem Wójta Gminy Czernica – Włodzimierza Chlebosza: „Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu realizowanych usług w Urzędzie Gminy Czernica a informatyzacja zapewni wzrost wydajności i efektywności pracy urzędników realnie przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy gminy oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy wiele spraw będą mogli załatwić z domu, bez potrzeby wizyty w urzędzie.”


Nadmienić należy, że uzupełnieniem projektu był zakup niezbędnego sprzętu informatycznego, który pozwolił na rozbudowę i poprawę bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy Czernica. Docelowo zakupiono 16 komputerów stacjonarnych, 2 komputery przenośne, 1 urządzenie wielofunkcyjne oraz zmodernizowano niezbędną infrastrukturę serwerową oraz sieciową. Dodatkowo zakupiono nowoczesne:
•    oprogramowanie dotyczące Elektronicznego Obiegu Dokumentów obejmującego integrację z platformą EPUAP;
•    oprogramowanie bazodanowe;
•    oprogramowanie dla realizacji opłat online;
•    oprogramowanie systemu finansowo-księgowego z obsługą płatności elektronicznych;
•    oprogramowanie systemu podatkowego;
•    oprogramowanie serwerowe;
•    oprogramowanie użytkowe (systemowe i biurowe);


Za wdrożenie, implementację oraz przeszkolenie pracowników odpowiedzialny był generalny wykonawca -  firma „SPUTNIK” z Poznania (lider w branży IT).


Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną oraz filmem promującym projekt, które przedstawiają najważniejsze efekty realizacji projektu oraz zasady korzystania z e-usług wdrożonych w 9 urzędach uczestniczących w projekcie.

 

(kliknij TUTAJ aby pobrać ulotkę)