Tereny inwestycyjne

 

TERENY INWESTYCYJNE


Czernica jest aktywnie rozwijającą się gminą w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Na rozwój gminy korzystny wpływ ma jej położenie. Wchodzi ona w skład Aglomeracji Wrocławskiej. Sąsiaduje z obszarem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy w Jelczu-Laskowicach.

- Przez teren gminy przebiega infrastruktura drogowa o krajowym i międzynarodowym znaczeniu. Wschodnia Obwodnica Wrocławia zapewnia łatwość skomunikowania z autostradą A4 (wschód-zachód), a wkrótce połączenie z drogami ekspresowymi S5 i S8 (północ-południe). Informacja o realizacji TUTAJ.
- Dwie linie kolejowe (nr 277 i 292) zapewniają dogodny transport towarowy i osobowy.
- Gmina czyni starania, w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na rzecz usytuowania portu rzecznego (centrum logistycznego) na międzynarodowym szlaku żeglugowym E70 - Odrzańskiej Drodze Wodnej.
- W sąsiedztwie oferowanych do sprzedaży nieruchomości w Dobrzykowicach przebiega teleinformatyczna Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa (DSS).
- Obszar terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXI/246/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie wsi Dobrzykowice.

Lokalizację terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, o łącznej powierzchni ok. 53 ha, prezentują poniższa mapy:Funkcje: tereny zabudowy usługowej lub produkcji przemysłowej,


Warunki zabudowy:
- wysokość zabudowy obiektów kubaturowych – max. 18 m., dopuszcza się dowolną formę dachów,
- minimalna powierzchnia działki – 5000 m2,
- w przypadku lokalizacji obiektów handlowych powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000 m2. 

 


 

Kontakt:

tel: 502 735 269
email: nieruchomosci@czernica.pl