Informacja na temat wycinania drzew

WYCINKA DRZEW – NOWE PRZEPISY


1. Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o ochronie przyrody  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) nie jest wymagane pozwolenie, ani żadna inna forma dokumentowania wycięcia niezależnie od średnicy, gatunku czy też wieku:


- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
(z zastrzeżeniami*)

2. W pozostałych sytuacjach nadal obowiązują pewne ograniczenia (obowiązujące np. dla wycinki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, na rowach, przy drogach itp.).
Tu jednak, też zostały złagodzone przepisy i nie trzeba ubiegać się o pozwolenie dla drzew
o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm:

- 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
(z zastrzeżeniami*)
 


UWAGA WAŻNE
INFORMACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 


*Zastrzeżenia:
Nowa ustawa nie  zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. W tym zakresie nadal obowiązują dotychczasowe przepisy. W związku z okresem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października w przypadku obecności gniazd ptasich w obrębie korony, wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków.
Bezpośrednio przed planowaną wycinką drzewa należy dokonać przeglądu pod kątem stwierdzenia, czy nie zostało zasiedlone przez gatunki chronione grzybów, roślin lub zwierząt. W przypadku zasiedlenia drzewa przez chronione gatunki należy odstąpić od wycinki i uzyskać zgodę na zniszczenie siedliska od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Wycinanie drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, czyli działań związanych ze zniesieniem formy ochrony przyrody.
Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody, nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytkach, polegającej na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.