7 dni – 2 wnioski o dofinansowanie.

Od początku lutego trwały prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

28 lutego 2017 r. został złożony wniosek partnerski Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera oraz Gminy Czernica pn. Szkoły przyszłości Gminy Czernica. Warunkiem konkursowym było ograniczenie objęcia wsparciem tylko tych szkół, w których średni wynik sprawdzianu klas VI w 2016 roku był niższy od średniej w ZIT WroOF. Projektem zostały więc objęte dwie szkoły podstawowe Gminy Czernica – Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej i Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach.

W ramach projektu przewiduje się realizację pięciu działań:
- zajęcia edukacyjne dla uczniów w tym dla uczniów młodszych na etapie przechodzenia na kolejny etap kształcenia, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, zajęcia z matematyki, zajęcia przyrodnicze, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z programowania.;
- pokazy pn. Naukowe Show w zakresie nauk ścisłych i technicznych, m.in. Ciekły azot, Kraina suchego lód, Chemiczne substancje, Świat robotów, Cuda z fizyki, Magiczne mikstury i bańki mydlane;
- półkolonie zwiększające kompetencje naukowo-techniczne dzieci;
- szkolenia dla nauczycieli – biofeedback, studia podyplomowe – doradca zawodowy, kształtowanie umiejętności społecznych, prowadzenie zajęć metodą eksperymenty, tworzenie gier komputerowych;
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych, języka angielskiego.
Koszt całkowity projektu został zaplanowany na 439 676,25 zł, natomiast wysokość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 405 356,25 zł. Obecnie wniosek podlega ocenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Natomiast 6 marca 2017 r. Gmina Czernica złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. „Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce 217/1. Zaplanowano w ramach projektu zakupy na kwotę 49 705,38 zł a wsparcie finansowe Samorządu Województwa sięgnąć może 50% kosztów tj. 24 852 zł. Obecnie wniosek podlega ocenie formalnej, po której przygotowana zostanie ocena merytoryczna, przyznana punktacja i przygotowana lista rankingowa.