Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach ogłasza nabór pracowników do nowotworzonych oddziałów przedszkolnych w budynku przy ul. Sukcesu, na następujące stanowiska:

-   w pełnym wymiarze czasu pracy:
1)    nauczyciel wychowania przedszkolnego;
2)    pomoc nauczyciela;
3)    szef kuchni;
4)    kucharz;
5)    intendent;
6)    pomoc kuchenna;
7)    sprzątaczka;

-  w wymiarze ½ etatu:
1)    konserwator.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    List motywacyjny.
2.    Życiorys (CV).
3.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru ustalonego w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zmianami).
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5.    Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
6.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami).


Dokumenty należy składać w terminie: do dnia 17 listopada 2017 r. w sekretariacie szkoły pod adresem:
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski
w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1, 55-002 Kamieniec Wrocławski

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu: 71 318 55 81