Wojewoda dotuje Szkolną w Dobrzykowicach

Na początku sierpnia br. Gmina podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim na udzielenie dotacji w wys. 433.173 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.


Zakres robót przewiduje w ramach zadania Nr 1: przebudowę odcinka ok 458 mb drogi (nowa podbudowa, jezdnia bitumiczna), budowę nowego chodnika, wykonanie zjazdów na posesję przy drodze (kostka betonowa), rozbudowę odwodnienia, wykonanie wyniesień na skrzyżowaniach, wykonanie poboczy, montaż oznakowania, a w ramach zadania Nr 2: przebudowę 75 mb drogi (nowa podbudowa, jezdnia bitumiczna), rozbudowa odwodnienia, wykonanie progu zwalniającego oraz montaż nowego oznakowania.

Roboty będzie realizowała firma pod nazwą: Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Sp. z o.o. z Oleśnicy, za kwotę umowną w wys. 1.533.810 zł, do dnia 15 listopada 2018r., wyłoniona w trybie z wolnej ręki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, po wcześniejszym dwukrotnym unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, z powodu braku ofert na wykonanie tego zadania.