INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WROCŁAWIU

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu przypomina właścicielom gospodarstw utrzymujących drób na własne potrzeby, że nadal obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).
Przepisy w/w rozporządzenia zakazują:
1.    pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
2.    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, na którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
Przepisy w/w rozporządzenia nakazują:
1.    utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
2.    zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
3.    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
4.    przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktami z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
5.    karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami.
6.    stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługa drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
7.    oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
8.    powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu