Animator boiska Orlik

Wójt Gminy Czernica poszukuje osoby do zatrudnienia w charakterze trenera środowiskowego - Animatora boiska Orlik działającego w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 8, w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w ramach kontynuacji Projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”.

Wymagane kwalifikacje zawodowe w stosunku do osób, które mogą być zatrudnione:
- nauczyciel wychowania fizycznego,
- trener,
- instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej).


W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.)
Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Zlecenie powinno być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych (ok. 16.30-21.30) oraz w soboty i niedziele (ostateczny harmonogram zajęć ustalany jest wspólnie z drugim Animatorem zatrudnionym na boisku).  Wymiar godzin do zrealizowania - 60 godz. miesięcznie.

Zakres wykonywanych zadań:
1)    organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,
2)    wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) - organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,
3)    organizowanie i przeprowadzenie projektów sportowych realizowanych przez Fundację Orły Sportu w skali ogólnopolskiej w roku 2019,
4)    przeprowadzenie przynajmniej trzech lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia w roku 2019,
5)    zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,
6)    przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora,
7)    współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
8)    angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,
9)    umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań,
10)     przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach prowadzonych przez animatora, zawierającego rozliczenie miesięcznego harmonogramu pracy, do 5 dnia każdego miesiąca,
11)     przygotowanie rocznego raportu pracy Lokalnego Animatora Sportu,
12)     posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego do publicznej wiadomości,
13)     zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektu, na którym realizowany jest projekt,
14)     uczestniczenie w szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu,
15)     dbanie o dobre imię Operatora, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych ewentualnych partnerów projektu.

Oferty zgodnie ze wzorem należy składać w Kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 (pokój nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2019 r. do godziny 14.00.
 

Do zgłoszenia należy załączyć:
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i uprawnienia trenerskie lub instruktorskie,
- kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje.

Informacje na temat warunków zlecenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica (pokój nr 27) lub pod numerem telefonu 609 275 544 w godzinach pracy Urzędu

 

WZÓR ZGŁOSZENIA PDF

 

WZÓR ZGŁOSZENIA DOC