Sesja Rady Gminy Czernica

17 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Gratulacje Wójta Gminy Czernica dla nowo wybranych sołtysów.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica, uchwalonego uchwałą nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r.;
2)    w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica;
3)    w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie, ul. Niedźwiedzia;
4)    w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie, ul. Wilcza;
5)    w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
6)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernica i ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
7)    w sprawie zmiany uchwały nr XLI/335/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru;
8)    w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica;
9)    w sprawie zmiany uchwały nr XLII/339/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
10)    w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica;
11)    w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czernica;
12)    w sprawie w sprawie przyznania Nagrody Gminy Czernica;
13)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok;
14)    w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.
8.    Oświadczenia radnych.
9.    Zamknięcie obrad Rady.

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak