Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:
 

1. Opiniowanie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu za 2018 r.
2. Analiza harmonogramów i realizacji inwestycji po I kwartale 2019 r.
3. Opiniowanie uchwał
4. Sprawy różne

 
Przewodniczący Komisji

         Daniel Urban