Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

25 kwietnia 2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

1.    Ocena działalności GOPS w Czernicy.
2.    Opiniowanie działalności klubów środowiskowych działających na terenie Gminy Czernica.
3.    Opiniowanie z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.”
4.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji  Rewizyjnej.                               

 
Przewodniczący Komisji

Adam Cioczek