Sesja Rady Gminy Czernica

19 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Raport o stanie gminy, dyskusja.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)    w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernica wotum zaufania;
2)    w sprawie    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 rok;
3)    w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica;
4)    w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Czernica za bezzasadną.
8.    Oświadczenia radnych.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak
 

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP