Sesja Rady Gminy Czernica

16 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich  na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław – Jelcz-Laskowice;
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica";
3)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok;
4)     zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
5)    uchylenia uchwały nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czernica z dnia 7 czerwca 2019 roku;
6)    uchylenia uchwały nr 3/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czernica z dnia 7 czerwca 2019 roku;
7)    uchylenia uchwały nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czernica z dnia 7 czerwca 2019 roku;
8)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Rodzinna;
9)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Objazdowa;
10)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Fabryczna;
11)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Składowa;
12)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Malwowa.
7.    Oświadczenia radnych.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad Rady.


SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak