Klucz do przyszłości

Z początkiem lipca 2019 roku ruszył, realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław, dwuletni projekt „Klucz do przyszłości – program kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

Projektem objęte zostały dwie szkoły Gminy Czernica - Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach.
W ramach projektu realizowane będą takie działania jak:
- interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe,
- indywidualizacja wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami,
- zajęcia pozalekcyjne,
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK,
- doskonalenie zawodowe dla nauczycieli,
- stworzenie Punktów Informacji Kariery,


Gmina Czernica na działania w ramach projektu zaplanowała 533 509,97 zł. 95% środków (506 834,47 zł) pochodzi z otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Klucz do przyszłości” to już trzeci projekt realizowany dla szkół w Chrząstawie Wielkiej i Ratowicach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie edukacji dzieci uczęszczających do tych dwóch szkół do końca 2021 wyniesie ponad 1,1 miliona złotych.
Projekt „Klucz do przyszłości – program kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.