Azbest

 USUWANIE AZBESTU
 
 
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji w wysokości 100 % kosztów na 2018 r. Zadanie będzie realizowne przy wsparciu finansowym WFOŚiGW we Wrocławiu.
 
WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA jest:

złożenie w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Czernica wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 25 stycznia 2018 r.


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 603284455
lub osobiście w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Czernica w godzinach urzędowania.


Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.
 

 WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA


 

Od maja 2002 roku realizowany jest przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego podstawowym celem jest oczyszczenie kraju z azbestu. Właściciele wyrobów zawierających azbest na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 31), zobowiązani są do ich usunięcia i utylizacji do 2032 roku. Wójt Gminy Czernica wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców stara się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji.
 
 

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”

                     

W ramach ogłoszonego konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu, Gmina Czernica pozyskała dotację na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernica w wysokości 85 % kosztów całego zadania.

Wobec powyższego Wójt Gminy Czernica ogłosił nabór wniosków od mieszkańców na przyznanie dofinansowania na usuwanie azbestu. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 13 wniosków i wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania.

Na podstawie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania na terenie Gminy, z którym została podpisana umowa.

Podczas realizacji zadania usunięto łącznie 14,12 Mg wyrobów zawierających azbest
z 11 nieruchomości (2 rezygnacje) zlokalizowanych na terenie Gminy w terminie do 05.09.2018 r. zadanie zostało wykonane i potwierdzone wymaganymi dokumentami oraz dokumentacją fotograficzną.

Koszt całego zadania wyniósł 5829,20 zł. Dotacja w wysokości 4954,82 zł, dzięki której zostało wykonane zadanie, stanowiła 85 % kosztów całego zadania. Pozostała część wydatku została pokryta z budżetu Gminy Czernica w kwocie 874,38 zł.

Realizacja zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica” możliwa była dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018.