Azbest

Wójt Gminy Czernica

informuje mieszkańców o możliwości skorzystania w 2017 roku z dofinansowania w wysokości 100 % na realizację prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

  

Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem ! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.


WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA jest:

Złożenie w Urzędzie Gminy Czernica wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 20 stycznia 2017 r.

 

 

Wniosek z załącznikami:  pobierz >>

 


 

Uchwała nr XV/157/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”

 
 

Uchwała nr XVII/130/2016 w sprawie  zmiany Uchwały nr XV-157-2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu uswania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica

 


 
Od maja 2002 roku realizowany jest przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego podstawowym celem jest oczyszczenie kraju z azbestu. Właściciele wyrobów zawierających azbest na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 31), zobowiązani są do ich usunięcia i utylizacji do 2032 roku. Wójt Gminy Czernica wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców stara się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji.