Azbest

 USUWANIE AZBESTU
 
 
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji w wysokości 100 % kosztów na 2018 r.
 
WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA jest:

złożenie w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Czernica wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 25 stycznia 2018 r.


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 603284455
lub osobiście w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Czernica w godzinach urzędowania.


Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.
 

 WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA


 

Uchwała nr XV/157/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”

 
 

Uchwała nr XVII/130/2016 w sprawie  zmiany Uchwały nr XV-157-2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu uswania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica

 


 
Od maja 2002 roku realizowany jest przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego podstawowym celem jest oczyszczenie kraju z azbestu. Właściciele wyrobów zawierających azbest na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 31), zobowiązani są do ich usunięcia i utylizacji do 2032 roku. Wójt Gminy Czernica wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców stara się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji.
 
 

 


Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”

 

W ramach ogłoszonego konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu pod nazwą „Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Czernica pozyskała dotację na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica w wysokości 85 % kosztów całego zadania.

Wobec powyższego Wójt Gminy Czernica ogłosił nabór wniosków od mieszkańców na przyznanie dofinansowania na usuwanie azbestu. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 19 wniosków, z czego 19 wniosków zostało zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.

Na podstawie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania na terenie Gminy, z którym została podpisana umowa.

Podczas realizacji zadania usunięto łącznie 21,3 Mg wyrobów zawierających azbest z 16 nieruchomości (3 rezygnacje) zlokalizowanych na terenie Gminy w terminie do 31.08.2017 r. zadanie zostało wykonane i potwierdzone wymaganymi dokumentami oraz dokumentacją fotograficzną.

Koszt całego zadania wyniósł 11.202,00 zł. Dotacja w wysokości 9.521,70 zł, dzięki której zostało wykonane zadanie, stanowiła 85 % kosztów całego zadania. Pozostała część wydatku została pokryta z budżetu Gminy Czernica w kwocie 1.680,30 zł.

Realizacja zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica” możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Program priorytetowy NFOŚiGW cz.1) usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.