Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Gmina Czernica zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i rodzica/opiekuna środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943  ze zm.):

  1. uczniowie niepełnosprawni skierowani do kształcenia specjalnego mają prawo do bezpłatnego transportu
    i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
  2. dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim spełniający obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mają prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  3. uczeń, o którym mowa w pkt. 1 i 2, oraz jego opiekun mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt. 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Czernica i rodzicami lub opiekunami ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie.


Podstawą uzyskania ww. świadczeń jest przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście do Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka:

- wniosku o organizację dowozu dziecka niepełnosprawnego transportem organizowanym przez Gminę;

lub

- wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

2)      skierowanie ucznia do szkoły specjalnej lub ośrodka albo zaświadczenie szkoły lub ośrodka potwierdzające fakt uczęszczania ucznia do szkoły lub ośrodka.

Informacji i wyjaśnień w sprawach bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży udziela Maria Kozakiewicz - główny specjalista ds. oświaty i kultury, tel. 609 275 544, e-mail: m.kozakiewicz@czernica.pl