Stowarzyszenia

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Na sportowo z piłką nożną”. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Na sportowo z piłką nożną  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 


Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 sierpnia 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ

POBIERZ FORMULARZ


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy” w Gminie Czernica

Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy”
w Gminie Czernica  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu
( z podpisem).

 

 

POBIERZ OFERTĘ
POBIERZ FORMULARZ

 


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Ratowiczanie śpiewają kolędy"

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Ratowiczanie śpiewają kolędy" w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lipca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu
( z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ
POBIERZ FORMULARZ

 

 


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Cyrkolondia – obóz dla dzieci i młodzieży"
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bystrzyca Kłodzka, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Cyrkolandia – obóz dla dzieci i młodzieży" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu ( z podpisem).

POBIERZ FOMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 


 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: „RODO a organizacje pozarządowe w Gminie Czernica”.

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ


 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: "KS KWR KNURY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2018"

POBIERZ PDF


Poniżej do podbrania plik PDF zawierający spis stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Czernica

 

 POBIERZ PDF


Ogłoszenie wyników konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.  KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego Sandry Bernal”.

W dniu 27 października  2017 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego   na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego Sandry Bernal”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 10 grudnia 2017  do godz. 14:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.

Formularz zgłaszania uwag

Uproszczona oferta pdf

 

 


Dotacje dla NGO – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

19 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1300 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 3 września 2016 r.

Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (rozporządzenie z 2010 r.).Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (rozporządzenie z 2010 r.).

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html

 

 


Dotacje w trybie art. 19a

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, tj.:
1)    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2)    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji obejmujące.
3)    Wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4)    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
5)    Turystyki i krajoznawstwa.
6)    Wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.

Obowiązuje nowy uproszony wzór oferty.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica   do wykorzystania jest kwota 4 000 zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w PDF

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Arteterapia na powietrzu”.

W dniu 19 maja  2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym  „Razem Łatwiej” Gminy Czernica na realizację zadania publicznego w zakresie działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych  pt. Arteterapia na powietrzu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na poniższym  formularzu.

FORMULARZ w DOC

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) na realizację zadań publicznych.

Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 4 000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” na zadanie publiczne pn. „Arteterapia na powietrzu” w okresie od 01.06 – 30.06.2016 r.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica   do wykorzystania jest kwota 10 000 zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r.

02.09.2016 r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Na sportowo z piłką nożną”.

W dniu 05 października  2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pt. „Na sportowo z piłką nożną”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 14 października 2016 r. do godz. 13:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.

 

 UPROSZCZONY FORMULARZ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO DO POBRANIA


FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 

 


  Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych.


Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 10 000 zł dla Gminnego Zrzeszenie LZS w Czernicy na zadanie publiczne pn. „Na sportowo z piłką nożną” w okresie od 15.10 – 30.11.2016 r.
 


Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 2 000 zł przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r. w ramach zadania: turystyka i krajoznawstwo.

30.11.2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”.

W dniu 01 grudnia  2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 09 grudnia 2016  do godz. 13:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.

 

FORMULARZ Z UWAGAMI do pobrania

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO do pobrania


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na realizację zadań publicznych.

 

Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 2 000 zł dla Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej”  na zadanie publiczne pn. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami” w okresie od 09.12 – 29.12.2016 r.

 

 


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz.973). POBIERZ


 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

Rozporządzenie określa:

1)       wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);

2)       ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);

3)       wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);

4)       wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych
w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał. nr 2, 4, 6.)

- wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.