Stowarzyszenia

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert - stan na 9.09.2019

Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 10 000 zł przeznaczonych
na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r.  na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego – Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2055 ).

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

 


 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubu Piast Nadolice  oraz zagospodarowanie boiska"

Gminne Zrzeszenie LZS złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubu Piast Nadolice oraz zagospodarowanie boiska” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl  


Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 pażdziernika  2019 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ UPROSZCZONĄ OFERTĘ PDF

 


Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej” Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 19 czerwca  2019 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ UPROSZCZONĄ OFERTĘ PDF


 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „PIŁKA NOŻNA – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE”
Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PIŁKA NOŻNA – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 30 maja  2019 r. do godz. 13:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ OFERTĘ PDF


 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI ŚWIATA, CZYLI PRZEBOJE POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ LAT 60-TYCH I 70 TYCH ”

Fundacja Cedar Promotion złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PIKNIK SPORTOWY” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl
 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ OFERTE PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC


 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „PIKNIK SPORTOWY”


Stowarzyszenie ŁĄCZYMY POKOLENIA POPRZEZ SPORT złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PIKNIK SPORTOWY” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 


Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC


 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu”

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bystrzyca Kłodzka złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Obóz rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu ( z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ WORD

POBIERZ OFERTĘ PDF


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna”
Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym RAZEM ŁATWIEJ Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

FORMULARZ DO POBRANIA

OFERTA DO POBRANIA


 

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania               z realizacji zadania publicznego – Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2055 ).

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 28 665 zł przeznaczonych 

na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r. na zadania w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji,

- kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- zdrowia,

- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.

25.04.2019r.


 

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego – Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2055 ).
Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.
Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 20 955,00 zł przeznaczonych
na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r. na wypoczynek letni  dla dzieci  i młodzieży.

                                        25.04.2019r.


 

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
LINK


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w roku 2019

POBIERZ WYNIKI PDF

 


 

Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Czernica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 r.

POBIERZ ZARZĄDZENIE PDF


 

Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2019 roku,  ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Czernica  nr  0050.24.2019 z dnia 01 marca 2019 roku

POBIERZ OGŁOSZENIE

POBIERZ FORMULARZ WORD

 

--------------------------------------------

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

POBIERZ PDF

--------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:
A - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,B - kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,C – zdrowia,D- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.

POBIERZ WYNIKI

--------------------------------------------

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w roku 2019

POBIERZ WYNIKI

 


 

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
Obowiązuje uproszczony wzór oferty na realizację zadania publicznego Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570).

Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 18 975  zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r. na wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży.

                                                                                                                                            08.01.2019r.

 


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki piłki nożnej” Ludowy Klub Sportowy SKRA WOJNOWICE złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki piłki nożnej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 


Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „WYŚPIEWAM WAM WIĘCEJ – Spotkanie autorskie z Urszulą Dudziak”

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „WYŚPIEWAM WAM WIĘCEJ – Spotkanie autorskie z Urszulą Dudziak” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ


Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja boisk w Chrząstawie Małej i Nadolicach Wielkich”

Gminne zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja boisk w Chrząstawie Małej i Nadolicach Wielkich” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ


Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal” Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal”  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu ( z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

autor dokumentu:   Marcin Gałandziej

 


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bazy sportowej LZS Czarni Chrząstawa”

Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia Poprzez Sport złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bazy sportowej LZS Czarni Chrząstawa” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 

 


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Na sportowo z piłką nożną”. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Na sportowo z piłką nożną  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 


Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 sierpnia 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ

POBIERZ FORMULARZ


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy” w Gminie Czernica

Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy”
w Gminie Czernica  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu
( z podpisem).

 

 

POBIERZ OFERTĘ
POBIERZ FORMULARZ

 


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Ratowiczanie śpiewają kolędy"

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Ratowiczanie śpiewają kolędy" w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lipca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu
( z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ
POBIERZ FORMULARZ

 

 


 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Cyrkolondia – obóz dla dzieci i młodzieży"
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bystrzyca Kłodzka, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Cyrkolandia – obóz dla dzieci i młodzieży" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu ( z podpisem).

POBIERZ FOMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 


 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: „RODO a organizacje pozarządowe w Gminie Czernica”.

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ


 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: "KS KWR KNURY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2018"

POBIERZ PDF


Poniżej do podbrania plik PDF zawierający spis stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Czernica

 

 POBIERZ PDF


Ogłoszenie wyników konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.  KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego Sandry Bernal”.

W dniu 27 października  2017 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego   na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego Sandry Bernal”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 10 grudnia 2017  do godz. 14:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.

Formularz zgłaszania uwag

Uproszczona oferta pdf

 

 


Dotacje dla NGO – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

19 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1300 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 3 września 2016 r.

Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (rozporządzenie z 2010 r.).Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (rozporządzenie z 2010 r.).

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html

 

 


Dotacje w trybie art. 19a

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, tj.:
1)    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2)    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji obejmujące.
3)    Wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4)    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
5)    Turystyki i krajoznawstwa.
6)    Wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.

Obowiązuje nowy uproszony wzór oferty.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica   do wykorzystania jest kwota 4 000 zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w PDF

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Arteterapia na powietrzu”.

W dniu 19 maja  2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym  „Razem Łatwiej” Gminy Czernica na realizację zadania publicznego w zakresie działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych  pt. Arteterapia na powietrzu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na poniższym  formularzu.

FORMULARZ w DOC

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) na realizację zadań publicznych.

Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 4 000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” na zadanie publiczne pn. „Arteterapia na powietrzu” w okresie od 01.06 – 30.06.2016 r.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica   do wykorzystania jest kwota 10 000 zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r.

02.09.2016 r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Na sportowo z piłką nożną”.

W dniu 05 października  2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pt. „Na sportowo z piłką nożną”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 14 października 2016 r. do godz. 13:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.

 

 UPROSZCZONY FORMULARZ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO DO POBRANIA


FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 

 


  Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych.


Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 10 000 zł dla Gminnego Zrzeszenie LZS w Czernicy na zadanie publiczne pn. „Na sportowo z piłką nożną” w okresie od 15.10 – 30.11.2016 r.
 


Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 2 000 zł przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r. w ramach zadania: turystyka i krajoznawstwo.

30.11.2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”.

W dniu 01 grudnia  2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 09 grudnia 2016  do godz. 13:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.

 

FORMULARZ Z UWAGAMI do pobrania

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO do pobrania


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na realizację zadań publicznych.

 

Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 2 000 zł dla Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej”  na zadanie publiczne pn. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami” w okresie od 09.12 – 29.12.2016 r.

 

 


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz.973). POBIERZ


 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

Rozporządzenie określa:

1)       wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);

2)       ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);

3)       wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);

4)       wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych
w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał. nr 2, 4, 6.)

- wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.