podatki1

Podatki na 2019 rok

 

Jeżeli nabyłeś lub zbyłeś grunty lub nieruchomości po 30.06.2019 roku, pamiętaj o złożeniu w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia informacji lub deklaracji na nowym druku.


Podatek od nieruchomości:

Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowana została uchwała w sprawie określenia stawek od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 4 grudnia 2018 r. poz. 6022). KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

Podatek od nieruchomości

 2019 ROK

GRUNTY

 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

0,90 zł

pod wodami powierzchniowymi za 1 ha

4,54 zł

pozostałe za 1 m2

0,48 zł

objęte obszarem rewitalizacji za 1 m2

2,98 zł

BUDYNKI

 

mieszkalne za 1 m2

0,76 zł

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

23,00 zł

dla działalności w zakresie obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2

10,59 zł

dla działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych za 1 m2

4,61 zł

pozostałe za 1 m2

7,50 zł

OD BUDOWLI

 

od budowli % ich wartości

2%

 

Podatek rolny:

 grunty gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy

135,90 zł

grunty pozostałe za 1 ha

271,80 zł

Podatek leśny:


stawka podatku leśnego wynosi 42,2356 zł za 1 ha powierzchni lasu

 

Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny można składać również elektronicznie https://czernica.eboi.pl/

 


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

 


ZBYCIE / NABYCIE OD 01.07.2019 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Osoby fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: doc, pdf 
ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf
ZIN-3 Dane pozostałych podatników: doc, pdf

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości: doc, pdf
ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf

PODATEK ROLNY

Osoby fizyczne:

IR-1 Informacja o gruntach: doc, pdf
ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf
ZIR-3 Dane pozostałych podatników: doc, pdf

Osoby prawne:

DR-1 Deklaracja na podatek rolny: doc, pdf
ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf

PODATEK LEŚNY

Osoby fizyczne:

IL-1 Informacja o lasach: doc, pdf
ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf
ZIL-3 Dane pozostałych podatników: doc, pdf

Osoby prawne:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny: doc, pdf
ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD 01.01.2019 r.:

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych: pdf, doc
DT-1/A Załącznik do Deklaracji DT-1: pdf, doc
 

ZBYCIE / NABYCIE DO 30.06.2019 r.

- Wzór deklaracji na podatek leśny (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek rolny
(zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór informacji PDF   
 

 

- Wzór wniosku o zmianę adresu (zamieszkania,zameldowania,korespondencyjnego)
Wzór wniosku PDF

 

- Wzór wniosku do wydania zaświadczenia o wielkości zgłoszonego do opodatkowania gospodrarstwa rolnego
Wzór wniosku PDF
 

- Wzór wniosku o nie zaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF    Wzór wniosku DOC

 

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia celu wykreślenie hipoteki
Wzór wniosku PDF
     Wzór wniosku DOC

 

-Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
  Wzór wniosku w PDF

 LINKI DO UCHWAŁ PODATKOWYCH

 

UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY GMINY CZERNICA z dnia 10 listopada 2016 r. w  sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia  zwolnień przedmiotowych od tego podatku (POBIERZ)


UCHWAŁA NR II/14/2016 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (POBIERZ)