podatki1

 

Podatki na 2018 rok

 

 

 

od nieruchomości i środków transportów

rolny i leśny

Bez zmian

Więcej informacji

1.       Podatek od nieruchomości

 

http://bip.czernica.pl/files/fck/628/file/2016/uchwaly/11/nieruchomosc.pdf

 

 

 

2.       Podatek od środków transportowych

http://bip.czernica.pl/files/fck/628/file/2016/uchwaly/11/transport.pdf

 

 

          1.       Podatek rolny

 

gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy

131,225 zł

gruntów pozostałych za 1 ha

262,45 zł

 

Wzrost w porównaniu do 2017 roku dla:

gruntów gospodarstw rolnych 0,13 zł za 1 ha,

gruntów pozostałych – 0,26 zł za 1 ha.

 

Określony na podstawie Komunikatu Prezesa GUS
z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego (M.P. 2017, poz. 958),

 

        2.       Podatek leśny

 

stawka podatku leśnego wynosi 43,3532 zł za 1 ha powierzchni lasu

Wzrost w porównaniu do 2017 roku – 1,33 zł za 1 ha.

Określony na podstawie Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 


WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

- Wzór deklaracji na podatek leśny
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek rolny

Wzór wniosku PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
Wzór informacji PDF   

- Wzór wniosku o zmianę adresu (zamieszkania,zameldowania,korespondencyjnego)
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku do wydania zaświadczenia o wielkości zgłoszonego do opodatkowania gospodrarstwa rolnego
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku o nie zaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF    Wzór wniosku DOC

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF     Wzór wniosku DOC

-Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
Wzór wniosku w DOC    Wzór wniosku w PDF

 LINKI DO UCHWAŁ PODATKOWYCH

 

UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY GMINY CZERNICA z dnia 10 listopada 2016 r. w  sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia  zwolnień przedmiotowych od tego podatku (POBIERZ)


UCHWAŁA NR XXIII/189/2016 RADY GMINY CZERNICA z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (POBIERZ)