podatki1

UWAGA!!!  AKCYZA 2019 – ZMIANY (SZCZEGÓŁY TUTAJ)

 

Podatki na 2019 rok


Podatek od nieruchomości:

Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowana została uchwała w sprawie określenia stawek od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 4 grudnia 2018 r. poz. 6022). KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

Podatek od nieruchomości

 2019 ROK

GRUNTY

 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

0,90 zł

pod wodami powierzchniowymi za 1 ha

4,54 zł

pozostałe za 1 m2

0,48 zł

objęte obszarem rewitalizacji za 1 m2

2,98 zł

BUDYNKI

 

mieszkalne za 1 m2

0,76 zł

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

23,00 zł

dla działalności w zakresie obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2

10,59 zł

dla działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych za 1 m2

4,61 zł

pozostałe za 1 m2

7,50 zł

OD BUDOWLI

 

od budowli % ich wartości

2%

 

Podatek rolny:

 grunty gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy

135,90 zł

grunty pozostałe za 1 ha

271,80 zł

Podatek leśny:


stawka podatku leśnego wynosi 42,2356 zł za 1 ha powierzchni lasu


Podatek od środków transportowych na rok 2019 bez zmian KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

Przypominamy o obowiązku złożenia:


do 15 stycznia 2019 r.         deklaracji na podatek rolny na 2019 r. (DR-1),
                                                 deklaracji na podatek leśny na 2019 r. (DL-1)


do 31 stycznia 2019 r.         deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 r. (DN-1),


do 15 lutego 2019 r.            deklaracji na podatek od środków transportowych na 2019 r., wyłącznie na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. (DT-1, DT-1/A).
 

Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny można składać również elektronicznie https://czernica.eboi.pl/

 


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

 


WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

- Wzór deklaracji na podatek leśny
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek rolny

Wzór wniosku PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
Wzór informacji PDF   

- Wzór wniosku o zmianę adresu (zamieszkania,zameldowania,korespondencyjnego)
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku do wydania zaświadczenia o wielkości zgłoszonego do opodatkowania gospodrarstwa rolnego
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku o nie zaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF    Wzór wniosku DOC

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF     Wzór wniosku DOC

-Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
Wzór wniosku w DOC    Wzór wniosku w PDF

 LINKI DO UCHWAŁ PODATKOWYCH

 

UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY GMINY CZERNICA z dnia 10 listopada 2016 r. w  sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia  zwolnień przedmiotowych od tego podatku (POBIERZ)


UCHWAŁA NR II/14/2016 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (POBIERZ)