Rekrutacja

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości - kryteria  rekrutacji  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica, a także  - terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

Czernica, dnia 30 stycznia 2019 r.

Na podstawie art.154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

WÓJT GMINY CZERNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

1. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria: 

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

50

-

2.

Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

20

-

3.

Dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący - pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/ rodzica samotnie wychowującego dziecko

lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

4.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego)

5

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego samego przedszkola lub szkoły, w której jest organizowany oddział przedszkolny, zawarte we wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

5.

Dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący złożyli/ złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za ostatni rok podatkowy, a w przypadku rolników zapłata

podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

10

Oświadczenie o rozliczaniu przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Czernica a w przypadku rodziców będących rolnikami oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

 

Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica 

2.  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnym  2019/2020:

Postępowanie rekrutacyjne

 

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4 marca

2019 r.

15 marca

2019 r.

2.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego.

18 marca

2019 r.

22 marca

2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

25 marca

2019 r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnej deklaracji.

25 marca

2019 r.

29 marca

2019 r.

5.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

1 kwietnia

2019 r.

5 kwietnia

2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

8 kwietnia

2019 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

8 kwietnia

2019 r.

15 kwietnia

2019 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

19 kwietnia

2019 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Postępowanie uzupełniające

(przeprowadzane, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych)

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej.

 

4 czerwca

2019 r.

godz. 14.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4 czerwca

2019 r.

7 czerwca

2019 r.

3.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego.

10 czerwca

2019 r.

14 czerwca

2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

17 czerwca

2019 r.

godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

17 czerwca

2019 r.

21 czerwca

2019 r.

6.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 czerwca

2019 r.

27 czerwca

2019 r.

7.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

28 czerwca

2019 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

5 lipca

2019 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

10 lipca

2019 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach

w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

 

30 sierpnia

2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2019 r.  w sprawie  terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

 
3. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Kandydat (dziecko) zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Gminy Czernica

100

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu kandydata (dziecka) na terenie Gminy Czernica

2.

Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

40

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

3.

Kandydat (dziecko), który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której składny jest wniosek

30

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata (dziecka)  do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

4.

Miejsce pracy zawodowej rodzica/opiekuna prawnego oraz usytuowanie szkoły ułatwiają organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego wraz z uzasadnieniem

5.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziecka), np. babcia, dziadek, wspierający rodziców/rodzica/opiekunów prawnych/opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata (dziecka) wspierających rodziców/ rodzica/ opiekunów prawnych / opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki

Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnego  2019/2020:

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4 marca

2019 r.

15 marca

2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 marca

2019 r.

22 marca

2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25 marca

2019 r.

godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

25 marca

2019 r.

29 marca

2019 r.

5.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1 kwietnia

2019 r.

5 kwietnia

2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

8 kwietnia

2019 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

8 kwietnia

2019 r.

15 kwietnia

2019 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

19 kwietnia

2019 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Postępowanie uzupełniające

(przeprowadzane, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w kl. I)

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 

4 czerwca

2019 r.

godz. 14.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4 czerwca

2019 r.

7 czerwca

2019 r.

3.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego

10 czerwca

2019 r.

14 czerwca

2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

17 czerwca

2019 r.

godz. 14.00

5.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane

17 czerwca

2019 r.

21 czerwca

2019 r.

6.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 czerwca

2019 r.

27 czerwca

2019 r.

7.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

28 czerwca

2019 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

5 lipca

2019 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

10 lipca

2019 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2019 r.  w sprawie  terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

 

 


Wzory do rekrutacji do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2019/2020

 

LINK Zarządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej


Wnioski o  przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły i zgłoszenie do klasy I do pobrania na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół. Wnioski należy składać bezpośrednio w wybranym przedszkolu/szkole  (dokumenty można złożyć maksymalnie w trzech placówkach.