Sprawy obywatelskie

 

 


 

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Ponadto informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczaniem granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (np. odcięcia rogu), przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy o dowodach osobistych.


ZMIANY W CEIDG OD 19.05.2016 r.

Obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości
Art. 16a.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 1a. (czyli w przypadku weryfikacji wpisu przez ministra)

 


W związku ze zmianą przepisów informuję, że od dnia 01.03.2015r. Urząd Gminy Czernica nie wysyła mieszkańcom gminy Czernica zawiadomień o utracie ważności dowodu osobistego spowodowanej upływem terminu ważności. Z uwagi na to prosimy Państwa o sprawdzanie terminu ważności dowodów osobistych.

Sekretarz Gminy
Marian Zaraś