SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Czwartek, 18 listopada 2021
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 24 listopada 2021 r., o godz. 9.30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
2) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
3) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Czernica oraz zasad ich przyznawania;
4) zamiany uchwały Nr XXX/315/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku;
5) udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.;
6) wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Czernica porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego;
7) Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2022 rok;
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Magnoliowa;
10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Perłowa;
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Brylantowa;
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Bursztynowa;
13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Diamentowa;
14) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Poziomkowa.
7. Oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

/-/ Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.


Podstawa prawna zwolnienia przez pracodawcę:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.).

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093