Kolej Dużych Prędkości – rozpoczęcie pomiarów geodezyjnych i badań geologicznych na terenie Gminy Czernica dla 4 wariantów przebiegu KDP.

Aktualności, Wtorek, 18 stycznia 2022
Kolej Dużych Prędkości – rozpoczęcie pomiarów geodezyjnych i badań geologicznych na terenie Gminy Czernica dla 4 wariantów przebiegu KDP.

Gmina Czernica otrzymała od Multiconsult Polska sp. z o.o. informację o przystąpieniu do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.”


W związku z opracowywaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej przeprowadzane będą na terenie Gminy Czernica pomiary geodezyjne i badania geologiczne.


Okres wykonywania pomiarów:
- zespoły terenowe (geodeci, geolodzy) prowadzą pomiary i badania w okresie od XII 2021 r. do X 2022 r.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?
- obszarem prac objęte są tereny 4 wariantów projektowanej linii kolejowej
- wykonywane są wyprzedzające pomiary geodezyjne, a następnie badania geologiczne
- pomiary geodezyjne służą opracowaniu mapy do celów projektowych oraz wyznaczeniu miejsc do badan geologicznych
- badania geologiczne polegają na rozpoznaniu i ocenie warunków gruntowo-wodnych na trasie 4 wariantów linii kolejowej


Sposób wykonania pomiarów:
- zespoły poruszają się pieszo lub pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym
- prace geodezyjne obejmują pomiary z użyciem specjalistycznego sprzętu geodezyjno/mierniczego jak również z powietrza przy użyciu dornów pomiarowych
- zabijane będą paliki, które wskażą lokalizacje wykonania badań geologicznych dla kolejnych ekip
- w ciągu 14 dni zespół ds. badań geologicznych wykona badania i usunie wcześniej zabite paliki geodezyjne
- badania geologiczne wykonane będą z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym wiertnic. Pobierane będą próbki gruntów, w tym celu wiercone będą niewielkie otwory o średnicy kliku cm na trasie planowanych 4 wariantów linii kolejowej


Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami w obszarze badań?
- badania terenowe w zakresie geodezji i geologii odbędą się w sposób nie angażujący mieszkańców
- badania prowadzone będą na terenach ogólnodostępnych, nieogrodzonych
- nie przewiduje się ingerencji w tereny prywatne, ogrodzone posesje
- badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców

Niezależnie od prac terenowych prowadzone są prace projektowe obejmujące szczegółowe rozwiązania inżynierskie i środowiskowe dla wszystkich 4-ech wariantów.

Ponadto na obecnym etapie analizowane są wnioski z konsultacji społecznych i zgłoszonych uwag, które zaprezentowane zostaną podczas II tury konsultacji planowanych w II kwartale 2022 r. Przedstawione zostaną wtedy szczegółowe rozwiązania dla wszystkich analizowanych wariantów i dalsze rekomendacje. Kolejnym etapem prac, w III kwartale 2022 r., będzie wybór tzw. „wariantu inwestorskiego”.

 

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093