SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Piątek, 11 marca 2022
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Czernica dnia 17 marca 2022 r. o godz. 9.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Aktualizacja koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowego w gminie Czernica.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kamieniec Wrocławski;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, przeznaczonej do wniesienia jako wkład własny w postaci składnika majątkowego, na czas trwania umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym;
4) zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Czernica do kategorii dróg gminnych;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Czernica na liniach wewnątrzgminnych oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Czernica na liniach 845 i 855 oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;
7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2022 r.;
8) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica – Nadolice Wielkie;
9) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica – Chrząstawa Wielka;
10) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica” celem poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Czernica;
11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu  z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2022”;
12) udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 292 relacji Wrocław Główny – Dobrzykowice Wrocławskie – Jelcz-Laskowice;
13) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu;
14) ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;
15) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2022 rok;
16) zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
17) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok;
18) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Parkowa.
8. Oświadczenia radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
/-/ Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093