Ruszył nabór wniosków na dotacje dla działkowców – beneficjenci mogą otrzymać od 10 tys. zł do 100 tys. zł dofinansowania.

Aktualności, Środa, 8 czerwca 2022
Ruszył nabór wniosków na dotacje dla działkowców – beneficjenci mogą otrzymać od 10 tys. zł do 100 tys. zł dofinansowania.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę placu zabaw, modernizację toalet publicznych, założenie pasieki, zakup kompostownika oraz zazielenianie ogródków działkowych. Dofinansowanie do działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) przyznawane z Funduszy Europejskich zostanie rozdysponowane wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców. ROD otrzymają 50 milionów złotych unijnego wsparcia w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Wnioski o dofinansowanie można składać do końca czerwca. Projekt przewiduje szeroki zakres inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymaną dotację.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.

 • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
 • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
 • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Dotacje dla działkowców – kto może otrzymać pieniądze?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu może złożyć zarządca ogródków działkowych ROD, czyli stowarzyszenie ogródków działkowych. Podmioty muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dofinansowanie dla działkowców w ramach jednego grantu wynosi od 10 tys. zł do 100 tys. zł. W wyjątkowych przypadkach można otrzymać do 150 tys. zł. Wnioskodawcy powinni złożyć dokumenty do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Na co można przeznaczyć dotację?

Działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię zieleni, m.in. na zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, m.in. wykorzystanie wody opadowej, sprzyjanie owadom zapylającym oraz innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska. Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących rodzajów inwestycji:

 • tworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby, żywopłoty, murawy), w tym na terenie zrekultywowanym lub oczyszczonym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych;
 • pozyskanie i nasadzenie roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze;
 • powiększenie ogrodu działkowego w oparciu o sąsiadujące tereny niezagospodarowane lub porzucone, o ile istnieje wymagana dla ROD dokumentacja i decyzje administracyjne;
 • zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni, łącznie (w uzasadnionych przypadkach) z konstrukcją nowej więźby dachowej;
 • tworzenie i odnowienie tzw. zielonych ścian, w szczególności izolujących od hałasu oraz zazieleniania ścian istniejących budowli, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym;
 • leczenie i umacnianie na terenie ogrodów działkowych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie starych drzew – w ramach ochrony ekosystemu glebowego, siedlisk fauny i mikroorganizmów, a także ratowania dziedzictwa przyrodniczego w postaci okazów cennych, pomników przyrody lub potencjalnych pomników przyrody;
 • budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD;
 • uaktywnienie biologiczne terenu poprzez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń powierzchni gruntu lub zastąpienie ich przepuszczalnymi;
 • działania zmierzające do usunięcia niepożądanych gatunków roślin – obcych, inwazyjnych, lub niebezpiecznych dla zdrowia/życia;
 • wdrażanie standardów ochrony drzew opracowanych w ramach projektu pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”;
 • zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, w tym dachów, ścian, płotów i gruntu;
 • sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne;
 • zapewnienie naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika, urządzenia do rozdrabniania gałęzi, miejsca składowania kompostu i ściółki (zrębki, torf, trociny i in.) wykorzystywanych na terenie ogólnym ROD;
 • budowa, instalacja, remont lub modernizacja instalacji służących regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na istniejącą zieloną infrastrukturę ROD;
 • budowa lub renowacja zbiorników wodnych o podłożu naturalnym, zasilanych wodami gruntowymi lub ukierunkowanym spływem wód opadowych;
 • budowa lub renowacja instalacji ograniczającej spływ powierzchniowy wód opadowych lub pozwalającej na retencję nadmiaru wód gruntowych wysokiego poziomu, w tym zbiorniki sztuczne naziemne i podziemne;
 • zabezpieczenia wody opadowej do nawadniania, w tym sieci zbierające i rozprowadzające wodę opadową i systemy nawadniania (rozsączającego, zraszającego, kropelkowego),
 • budowa ogrodów deszczowych;
 • zabezpieczenie zieleni przed osunięciem gruntu;
 • zabezpieczenie zieleni przed erozją wodną gruntu;
 • utworzenie lub odtworzenie remizy dla ptaków i owadów (skupiska roślin nektaroi owocodajnych, np. tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg);
 • utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin);
 • utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających (np. hotel dla owadów);
 • zakładanie i modernizacja pasiek na wydzielonych terenach ogrodowych, instalacja barci;
 • karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków);
 • urządzenie oczka wodnego lub oazy wodno-błotnej na bazie podsiąkowych wód gruntowych z myślą o zieleni oraz faunie tego typu ekosystemu (wodnego, wodnobłotnego bagiennego), w tym z uwzględnieniem zwierząt ograniczających liczność komarów (larwa oraz imago);
 • tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku, w tym miejsc zimowania występujących na obszarze oraz w sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (np. jeże, nietoperze);
 • działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury;
 • zagospodarowanie, w tym rekultywacja terenów ROD dotychczas nieużytkowanych;
 • budowa i modernizacja sieci sanitarno - kanalizacyjnych na terenach ogólnych ROD;
 • budowa tężni w ogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. ławki, śmietniki - „mini uzdrowisko”;
 • usuwanie składowisk odpadów na terenie ROD z odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania;
 • wymiana pokryć dachowych eternitowych zawierających azbest - domy działkowca, świetlice, budynki administracyjne, wiaty, budynki gospodarcze; przy czym koszt budowy nowego dachu jest kwalifikowalny w ramach pkt. I w przypadku, jeśli zostanie pokryty zielenią;
 • budowa i modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe na terenach ogólnych ROD;
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • modernizacja i utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie ROD w stanie sprawności technicznej;
 • punkty pierwszej pomocy: apteczka, rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania (chusty twarzowe), defibrylator;
 • budowa małej biogazowni;
 • zmiana przyciągających komary czarnych powierzchni zewnętrznych ścian infrastruktury ogrodowej, ławek i innych obiektów na powierzchnie w barwach jasnych;
 • zakładanie placów zabaw dla dzieci;
 • wyposażanie terenów ogólnych w siłownie plenerowe;
 • modernizacja budynków służących na siedziby dla zarządów ROD do 35 m2, w tym ocieplanie tych obiektów;
 • remont Domów Działkowca, świetlic, budynków administracyjnych z uwzględnieniem termomodernizacji, celem ich wykorzystywania przez społeczność lokalną - celem edukacji proekologicznej, warsztaty dla dzieci i młodzieży, miejsca spotkań społeczności lokalnej, miejsca szkoleń dla instruktorów ogrodowych;
 • budowa wiat na imprezy plenerowe;
 • modernizacja i budowa hydroforni;
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem;
 • modernizacja studni głębinowych;
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej;
 • wymiana odbiorników energii elektrycznej na energooszczędne na terenach ogólnych;
 • modernizacja instalacji grzewczych i źródeł ciepła na ekologiczne z małą emisja spalin;
 • budowa parkingów dla rowerów jako alternatywy dla samochodów;
 • budowa wewnętrznych dróg i parkingów dla działkowców z utwardzoną powierzchnią;
 • przystosowanie infrastruktury ogólnoogrodowej celem tworzenia ROD „otwartych”- ciągi komunikacyjne, pojemniki na odpady, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ławki, ławkostoły, siłownie plenerowe, monitoring, plenerowe gry edukacyjne (np. szachy);
 • organizowanie ogólnodostępnych wykładów, szkoleń i pokazów na terenie ROD;
 • budowa pilotażowej sieci stacji pomiarowych w zakresie pomiarów meteorologicznych (temperatura, opady atmosferyczne), ale również stanu i jakości powietrza, zwłaszcza w dużych miastach oraz miastach ze złym stanem powierza;
 • udział w różnych wydarzeniach na terenie miast, gmin - targi wystawy, konkursy, festyny;
 • budowa i modernizacja ogrodzeń ROD chroniących przed dziką zwierzyną czworonożną;
 • budowa i modernizacja toalet publicznych;
 • budowa i modernizacja monitoringu terenu ogólnego ROD;
 • rekultywacja i remediacja terenu z nawiezieniem gleby i odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania;
 • budowa, remont lub modernizacja ścieżek, budowa biologicznie czynnych ciągów ruchu i parkingów, to jest gruntowych lub umocnionych materiałami przepuszczalnymi (np. płyty typu jumbo, siatki, kratki).

 

Szkolenia

 

Dodatkowo informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza stowarzyszenia zrzeszające rodzinne ogrody działkowe na kolejne internetowe spotkania informacyjne dotyczące projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W trakcie e-szkoleń omówione zostaną zagadnienia związane ze składaniem wniosków o przyznanie grantów.  Aby jak największa grupa zainteresowanych mogła uczestniczyć w spotkaniach, zostaną one zorganizowane online, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

 

W cyklu przewidziano szkolenia w dniach 14, 21 i 28 czerwca w godzinach 10:00-11:30.

 

Dołączenie do spotkania będzie możliwe przy użyciu linków przypisanych do poszczególnych dat:

 • 14 czerwca 2022r.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE1YzJhMjktMzM4Mi00OWVlLWEzNmItZWUxN2VhY2M5ODQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

 • 21 czerwca 2022 r.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZmZTE0NjktOGQyMy00ODgyLWE0MWMtNTU1YWIzMDcxZDQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

 • 28 czerwca 2022 r.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYzNTA2NTktMTNjOC00ODM5LTk0YWItZGY5NzAwNGZhZDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093