Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Aktualności, Wtorek, 14 czerwca 2022
Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Na podstawie § 14 ust. 9 Statutu Gminy Czernica, zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Kapituły, dnia 20 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe
i Nadolice Wielkie, gmina Czernica;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych;
3) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok;
4) zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5) zamiaru likwidacji Filii nr 5 w Jeszkowicach Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicy oraz ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy;
6) Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich;
8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe – ul. Cyprysowa;
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe – ul. Tymiankowa;
10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Tymiankowa;
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Skrzypu Polnego;
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Macierzankowa.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093