POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Aktualności, Poniedziałek, 15 czerwca 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Wójt Gminy Czernica - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Czernica, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

LICZBA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W GMINIE CZERNICA:

1 rachmistrz terenowy ( do zbadania 193 gospodarstwa rolne)

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Czernica,

3) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

 • kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem. W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego,
 • rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 • dyrektor urzędu statystycznego - jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego - zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska

– adresu zamieszkania

– telefonu,

– adresu email

2)  oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Czernica

Ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego - Powszechny Spis Rolny w 2020 r.”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

HARMONOGRAM ZADAŃ - dyspozycyjność kandydatów na rachmistrzów i rachmistrza:

 • 3 sierpnia 2020 r. – 11 września 2020 r. - szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów terenowych,
 • 3 sierpnia 2020 r. – 13 września 2020 r. - przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrzów terenowych,
 • 1 października 2020 r. – 30 listopada 2020 r.- rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady.


 

UWAGA!

 • W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym, w które zostanie wyposażony na czas zbierania danych w spisie.
 • Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.
 • Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
 • Rachmistrzowi terenowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Czernica.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ido@czernica.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.       Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

-           art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. przenoszenia danych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.      Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.

VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093