Szansa na dofinansowanie dla firm z sektora MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Aktualności, Środa, 12 sierpnia 2020
Szansa na dofinansowanie dla firm z sektora MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Termin naboru:

I faza – wypełnienie wniosku o dofinansowanie od godz. 8:00 dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 dnia 13 sierpnia 2020 r.

II faza – przesłanie wniosku o dofinansowanie do ION od godz. 11.00 dnia 17.08.2020 r. do godz. 15.00 dnia 19.08.2020 r lub do przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na nabór.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, określonych dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D, którego celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w regulaminie naboru.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,

2) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19.

3) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19;

4) na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych)

5) według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

6) posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,

7) boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

8) nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu naboru,

9) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS.

10) na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych) w zakresie:

• Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie

• Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem

• Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

• Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

• Sekcja R cały dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

• Sekcja R cały dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

11) Nie prowadzi działalności:

a) produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;

b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;

d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

f) prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.”

 

Więcej informacji w bezpośrednim linku poniżej:

 

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1515-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-403-20.html

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093