SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Czwartek, 3 września 2020
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica;
2)    uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica;
3)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica”;
4)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica;
5)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica;
6)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
7)    zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
8)    trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czernica;
9)    wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czernica porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia;
10)    uznania skargi na Dyrektorów placówek oświatowych gminy Czernica za zasadną/bezzasadną;
11)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieniec Wrocławski – ul. Cytrynowa;
12)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Żołnierzy Wyklętych;
13)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Rolna;
14)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice – ul. Makowa;
15)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyków – ul. Północna;
16)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice – ul. Jodłowa;
17)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Dzikich Ptaków.
7.    Oświadczenia radnych.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093