„Otwórz oczy reaguj na przemoc” – nowy projekt GOPS-u

Aktualności, Piątek, 21 lutego 2020
„Otwórz oczy reaguj na przemoc” – nowy projekt GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy złożył do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego w zakresie rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  W latach 2017-2018  prowadził kampanię „Reaguj na przemoc” w ramach, której  prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży w Placówkach Wsparcia Dziennego, które funkcjonują na terenie Gminy Czernica oraz działania skierowane do dorosłych mieszkańców gminy. Celem kampanii było podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do najmłodszych świadków przemocy, budowanie świadomości w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie i pokazywanie jak reagować na przemoc i szukać pomocy.

Dlaczego taki projekt?

Z danych uzyskanych od przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że na terenie Gminy Czernica w roku 2019 z uwagi na występowanie przemocy w rodzinie wszczęto 25 procedur „Niebieskie Karty”. W ostatnich latach zauważono znaczny wzrost występowania przemocy w rodzinie, a tym samym zwiększa się liczba sporządzanych Niebieskich Kart.  W 2018 r. GOPS przeprowadził na terenie gminy Czernica Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych. Badania zostały przeprowadzone wśród osób dorosłych m.in. w obszarze występowania przemocy domowej oraz wśród uczniów klas 5-8 Szkół Podstawowych m.in. w obszarze występowania przemocy rówieśniczej.
Z analizy ankiet wynika, że dorośli mieszkańcy znają wiele rodzin, gdzie jest stosowana przemocy w rodzinie, ale nie wiedzą jak się zachować, gdzie szukać pomocy oraz jakie skutki wywołuje przemoc. Natomiast badania wśród dzieci i młodzieży wykazały, że większość z nich stosuje przemoc rówieśniczą, nie zdając sobie z tego sprawy.
Założeniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernica na lata 2012-2020” jest prowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem szczegółowym jest m.in. Rozwijanie społecznej świadomości i wrażliwości wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Jakie działania będą prowadzone w ramach projektu?

Projekt „Otwórz oczy reaguj na przemoc” ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie współpracował z pedagogami z pięciu szkół podstawowych, a także z wychowawcami z Placówek  Wsparcia Dziennego i wychowawcami prowadzącymi program opiekuńczo-wychowawczy z elementami profilaktyki z terenu Gminy Czernica.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093