SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Czwartek, 3 grudnia 2020
SESJA RADY GMINY CZERNICA

9 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czernica;
2)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (Teren zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych), gmina Czernica;
3)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
4)    zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
5)    uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2021 rok;
6)    uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czernica na lata 2021 – 2023;
7)    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernica na lata 2021 – 2023;
8)    Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
9)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice – ul. Wspólna;
10)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Czernica – Diamentowa;
11)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Chorwacka;
12)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Krucza;
13)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Kamieni.
7.    Oświadczenia radnych.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak
 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093