Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Aktualności, Piątek, 18 grudnia 2020
Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

 22 grudnia 2020 r. o godz. 09.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

1. Kierunek gospodarki ściekami w gminie:
a) dobra praktyka formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – prezentacja oczyszczalni ścieków w Mławie;
b) rekomendacja gminy Mława.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica w sprawie:
1) informacja w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica i zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
2) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
3) autopoprawka Wójta Gminy Czernica do projektu uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
4) autopoprawka Wójta Gminy Czernica do projektu uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok;
5) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
6) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica na lata 2021-2025;
7) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich;
8) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2021, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

Podstawa prawna zwolnienia przez pracodawcę:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093