Sesja Rady Gminy Czernica

Aktualności, Wtorek, 22 grudnia 2020
Sesja Rady Gminy Czernica

30 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Czernica ze swojej działalności.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na 2021 rok;
2) zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
3) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
4) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
6) budżetu Gminy Czernica na 2021 rok;
7) w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica na lata 2021-2025;
8) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
9) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2021, poprzez wymianę dotychczasowych nieeekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze;
10) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich;
11) nadania nazw ulic w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Lisia, ul. Bażantowa;
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Strzelecka;
13) nadania nazw ulic w miejscowości Łany – ul. Parkowa, ul. Księżycowa.
8. Oświadczenia radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP

 


Podstawa prawna zwolnienia przez pracodawcę:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093