SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Środa, 17 lutego 2021
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 23 lutego 2021 r., o godz. 11.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
2)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
3)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica, uchwalonego uchwałą Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r. ze zmianami uchwalonymi uchwałą Nr XVIII/185/2020 z dnia 9 września 2020 r.;
4)    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica;
5)    zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021;
6)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica;
7)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica;
8)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2021 r.
7.    Oświadczenia radnych.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad Rady.
 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093