SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Piątek, 16 kwietnia 2021
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 23 kwietnia 2021 r., o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czernica;
2)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica;
3)    zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
4)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
5)    zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica;
6)    zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Czernica na liniach wewnątrzgminnych Z1 i Z2 oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;
7)    określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2021, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze;
8)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego  wroSIP w roku 2021”;
9)    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
10)    określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
11)    zmiany uchwały nr XXIII/240/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021;
12)    określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich;
13)    ogłoszenia zamiaru  dokonania zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy;
14)    uznania petycji za zasadną/bezzasadną;
15)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Bobrza;
16)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Kukułcza;
17)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Rydzowa;
18)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Borowikowa;
19)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Kurkowa;
20)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice – ul. Baltazara Działasa.
7.    Oświadczenia radnych.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

/-/ Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093