Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Aktualności, Środa, 19 maja 2021
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działającego na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków, zaprasza do składania wniosków w dwóch aktualnie trwających naborach wniosków:

 1. Ogłoszenie nr 6/2021/G o konkursie na wybór Grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa projektu grantowego pn. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość.
  a)      Zakres tematyczny konkursu oraz zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.) oraz według LSR w zakresie wsparcia działalności lokalnych zespołów ludowych, artystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, w ramach przedsięwzięcia VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość.
       b)     Grantobiorcami mogą być:

 • Organizacje pozarządowe wpisane do KRS lub ewidencji starosty,
 • Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w ARiMR,
 • Gmina,
 • Jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej,
 • Parafia lub jednostka organizacyjna związku wyznaniowego,
 • Osoba fizyczna.

Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej.
     

      c)      Granty mogą zostać przyznane na realizację następujących zadań (co najmniej dwóch):

 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy, w tym materiałów, dla lokalnych zespołów ludowych, artystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, np. strojów, instrumentów, wyposażenia do kuchni, niezbędnych przedmiotów i urządzeń (UWAGA! Możliwe jest także zakupienie używanych maszyn i urządzeń, które stanowią eksponaty),
 • zakup usług, nowych maszyn lub wyposażenia, rzeczy w tym materiałów, których zakup uzasadniony jest zakresem zadania oraz jest niezbędny do realizacji zadania, którego celem jest kultywowanie lokalnego dziedzictwa, tradycji i obrzędów, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

       d)     Okres realizacji projektów

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez Grantobiorcę z LGD umowy o przyznanie grantu i zakończyć się nie później niż:

w ciągu 6 miesięcy w przypadku, gdy Grantobiorca pobiera zaliczkę,

w ciągu 8 miesięcy w przypadku, gdy Grantobiorca nie pobiera zaliczki,

z tym, że działania w projekcie należy rozpocząć najpóźniej w ciągu 45 dni od podpisania umowy o powierzenie grantu z LGD. (Zakończenie realizacji zadania objętego umową o powierzenie grantu i złożenie przez Grantobiorcę sprawozdania z jej realizacji wraz z wymaganymi dokumentami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym rozliczenie zadania grantowego przez LGD oraz przygotowanie przez LGD wniosku o płatność rozliczającego.)

       e)      Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez Grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które chcą zrealizować zadanie o podanej wyżej tematyce, których wartość (całkowita wartość zadania, obejmująca koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynosi nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 30 000 zł.

Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł i nie większej niż 30 000 zł. Kwota przyznanego grantu nie może być wyższa niż 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych i należycie udokumentowanych przez Grantobiorcę.

      f)       Forma udzielenia grantów

Grant jest to dofinansowanie do kosztów realizacji przez Grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie zwrotu do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Grantobiorcę w związku z realizacją zadania, zwrot zostanie dokonany po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu przez LGD. Grantobiorca może wnioskować o przyznanie zaliczki do 70% kwoty przyznanego grantu.

    g)      Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Podmioty zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o przyznanie grantu osobiście (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w terminie od dnia 17.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach od 9:00 do 15:00, z tym, że w ostatni dzień naboru wniosków do godziny 13:00. Miejscem składania wniosków jest siedziba LGD Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica.

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1066-ogloszenie-nr-6-2021-g-o-konkursie-na-wybor-grantobiorcow-w-ramach-realizacji-przez-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dobra-widawa-projektu-grantowego-pn-dobra-widawa-nasze-dziedzictwo-i-tozsamosc

 1.  Konkurs w ramach inicjatywy „Działaj Lokalnie 2021”

Lokalna Grupa Działanie Dobra Widawa zaprasza do udziału w konkursie w ramach inicjatywy „Działaj lokalnie 2021” w ramach, której istnieje możliwość dofinansowania projektów lokalnych z terenów wiejskich kwotą maksymalnie 2 400 zł.

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Program „Działaj Lokalnie” jest swego rodzaju szkołą dla animatorów inicjatyw lokalnych, dzięki której przyszli lokalni liderzy odkryją, a później jak najpełniej rozwiną swój potencjał. W ramach każdego z ogłoszonych konkursów organizacje pozarządowe przeznaczają dofinansowanie na realizację projektów, które:

-aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,

-przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,

-mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

-są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,

-w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa” jako Ośrodek Działaj Lokalnie informuję o uruchomieniu naboru wniosków, które należy składać w formie elektronicznej na stronie: www.system.dzialajlokalnie.pl w dniach od 1 do 30 czerwca 2021 r. Na konkurs przeznaczono kwotę 24 000,00 zł wraz z maksymalną kwotą dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości 2 400,00 zł.

Ze względu na wyjątkową sytuację w 2021 r. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa wspierać będzie tylko projekty skoncentrowane na nowym celu, jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” ul. ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, tel./fax 71/ 314 32 01, e-mail: biuro@dobrawidawa.pl

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093