SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Wtorek, 1 czerwca 2021
SESJA RADY GMINY CZERNICA

9 czerwca 2021 r., o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w gminie Czernica” planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica;
2) zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
3) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
4) zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica;
6) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
7) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
8) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
9) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Czernica;
10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – Szmaragdowa;
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – Rubinowa;
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – Szafirowa;
13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie - Szafranowa;
14) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Magnoliowa;
15) nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice – Cisowa.
8. Oświadczenia radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
/-/ Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093