SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Piątek, 11 czerwca 2021
SESJA RADY GMINY CZERNICA

dnia 21 czerwca 2021 r., o godz. 9.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.

4.       Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.       Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.

6.       Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok – debata.

7.       Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       udzielenia Wójtowi Gminy Czernica wotum zaufania;

2)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2020 rok;

3)       udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za 2020 rok;

4)       zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację budowy chodnika w Gajkowie przy drodze wojewódzkiej nr 455;

5)       zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;

6)       zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;

7)       nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Orzechowa.

8.       Oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.    Zamknięcie obrad Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

/-/ Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093