SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Środa, 8 września 2021
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czernica;
2) założenia cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
3) zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
4) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
5) określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
7) udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław–Jelcz-Laskowice;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Czernica na liniach wewnątrzgminnych Z1 i Z2 oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Czernica – ul. Kwiatowa;
10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Jana Pawła II;
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Drogi Mlecznej.
7. Oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

/-/ Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093