SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Środa, 20 października 2021
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Czernica, dnia  27 października 2021 r., o godz. 11.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Czernica przez osoby zobowiązane.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Czernica przez osoby zobowiązane.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 15 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czernica;
2) zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
3) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
4) określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku;
5) powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Czernica;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. św. Jana Pawła II;
8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice – ul. Akacjowa.
9. Oświadczenia radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

/-/ Leszek Kusiak
 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093