Inicjatywa lokalna

„Inicjatywa lokalna rozumiana jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

 

Kto może złożyć wniosek

Mieszkańcy zamieszkujący na terenie Gminy Czernica oraz właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernica mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688)  złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Wójta Gminy Czernica.

 

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej:

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art.19b ww. ustawy w zakresie należącym do zadań gminy, w szczególności działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące m.in.:

1) budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury,

2) ochronę przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),

3)  porządek i bezpieczeństwo publiczne.

 

Jaki może być wkład wnioskodawców w realizację inicjatywy?

Wkład wnioskodawców może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Jaki może być wkład Gminy Czernica w realizację inicjatywy?

Gmina Czernica  nie przekazuje wnioskodawcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny, rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług i rzeczy). 

Gmina może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia, rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

Finasowanie

 

W budżecie Gminy Czernica  przeznaczono środki w wysokości:
- 2016 r. - 138,6 tys. zł
- 2017 r. - 24,7 tys. zł
- 2018 r. - 647,5 tys. zł
 

W budżecie Gminy Czernica na 2019 r. są zarezerwowane środki w wysokości 373,9 tys. zł

Wniosek

Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej, zgodnie z wzorem formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, który jest załącznikiem do Uchwały Nr XXX/242/2017 z dnia 24 maja 2017 roku.

Jakie są najważniejsze kryteria oceny wniosków?

Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują m.in.:

  • celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
  • zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy Czernica
  • zaangażowanie środków budżetowych Gminy w kosztach inicjatywy, 


Kto ocenia wnioski?

Wniosek ocenia Komisja opiniująca wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, w skład której wchodzą: przedstawiciele Urzędu Gminy Czernica i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.   Zespół pełni funkcję doradczą i opiniującą.
Wójt Gminy Czernica  podejmuje ostateczną decyzję dot. przyjęcia wniosku do realizacji.

Na czym polega współpraca w ramach inicjatywy lokalnej?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji,  Wójt Gminy Czernica  podpisze umowę z Inicjatorem o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i wstępny kosztorys zadania, zostaną uzgodnione pomiędzy Inicjatorem i Wójtem.”

 

Inicjatywy przewidziane do realizacji w roku 2021:

- w dniu 18.06.2021 r. podpisano umowę nr MTP.032.38.2021.AM z mieszkańcami ul. Niedźwiedziej w Kamieńcu Wrocławskim dot. realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niedźwiedziej w miejscowości Kamieniec Wrocławski (dz. nr 547), gm. Czernica.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093